Zásady zpracování osobních údajů

Třinecký hutník – eHutník

 

Při přípravě a vydávání našich novin – týdeníku Třinecký hutník (dále jen „TH“) a publikaci článků na zpravodajském portálu eHutník umístěném na webových stránkách www.ehutnik.cz (dále jen „eHutník“), zpracováváme a shromažďujeme osobní údaje osob, o kterých naši novináři a přispěvatelé připravují a píší své články. Může se jednat o zpracování osobních údajů pouze v rozsahu jméno, příjmení a doplňující údaje obsažené v příslušném článku, ale může také docházet ke zpracování dalších osobních údajů jako je obrazová podoba, a rovněž není vyloučeno zpracování zvláštních kategorií osobních údajů či jinak citlivých údajů pro dotčený subjekt údajů.

Důvodem a cílem pro naše zpracovávání osobní údajů je poskytování informací veřejnosti a zaměstnancům pracujícím ve skupině obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., o událostech odehrávajících se v regionu Těšínského Slezska, a samozřejmě také o samotném dění ve skupině obchodní společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Naší novinářskou činností uplatňujeme ústavní právo svobody projevu a právo na informace. Tato skutečnost nám tedy ukládá při zpracování osobních údajů nejenom práva, ale i povinnosti zohledňovat specifika našeho povolání. Při zpracování osobních údajů a vydávání TH a publikací článků na eHutníku tedy nezohledňujeme pouze zájmy a práva subjektu údajů, která plně respektujeme, ctíme a dbáme o jejich zachování, ale i zájem veřejnosti o její informování v souladu s našimi novinářskými cíli. V odůvodněných případech postupujeme dle výjimek, které nám náleží dle právních předpisů, jako například v případě naší povinnosti chránit naše zdroje. Nemůžeme sdělit informaci o zdroji a kde a od koho jsme získali námi zpracovávané osobní údaje.

Uspořádáváme také hry a soutěže pro naše čtenáře. V této souvislosti zpracováváme o soutěžících jejich identifikační a kontaktní údaje, údaje vzešlé v souvislosti s jejich účastí v naší soutěži, jako například jejich odpovědi na naše soutěžní otázky či zpracování námi zadaných úkolů. To vše činíme v nezbytném rozsahu za účelem vedení a vyhodnocení výsledků takovéto hry či soutěže a poskytnutí odměny jejich výhercům. V zájmu informovanosti veřejnosti pak zveřejníme nezbytné údaje o výherci, nejčastěji jméno a příjmení, případně i další údaje.

V případě jakýchkoliv dotazů či žádosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů, pište e-mailem na adresu hutnik@trz.cz. Budeme se zabývat každým takovýmto podáním, posoudíme ho z hlediska jeho obsahu, rozsahu, jakož i z hlediska jeho důvodnosti.