Výpověď nájmu bytu z důvodu záměru jeho užívání pronajímatelem

Nájemní vztah k bytu je právním vztahem, který, s ohledem na svůj význam, požívá zvláštní ochrany, nicméně i tato má své limity. Tak je tomu např. i v situaci, kdy má být nájemní vztah k bytu ukončen z toho důvodu, že předmětný byt má být užíván pronajímatelem, tedy jeho vlastníkem. V takovém případě má pronajímatel možnost vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době.

Předjíždění zprava – připojovací pruh

Provoz na pozemních komunikacích s sebou bohužel každý den přináší spoustu nebezpečných situací, a to zejména v důsledku nezodpovědného chování některých řidičů, kteří si s dodržováním pravidel silničního provozu nelámou příliš hlavu. V tomto článku si přiblížíme další svérázný výklad pravidel silničního provozu řidičem, který se tak snažil vyhnout svému potrestání za předjíždění zprava.

Další zprávy z regionu