Bydlení po zániku manželství

Rozvod manželství představuje pro mnohé těžkou životní zkoušku, jež je často doprovázena psychicky vypjatými situacemi a nutností vyřešit otázky týkající se vztahu k nezletilým dětem, vypořádání majetku, včetně bytových potřeb každého z manželů. V dnešním článku si proto přiblížíme, jak zákon nahlíží na některé situace týkající se bydlení manželů po rozvodu.

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného (nevlastníka)

Jednou ze zásad soukromého práva je ta, dle které nikdo nemůže na jiného převést více práv než sám má. Za splnění určitých podmínek občanský zákoník tuto zásadu prolamuje, když mimo jiné stanoví, že vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není zapsána ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu.

Sousedské vztahy – stavba v těsné blízkosti hranice pozemků

V jednom z předchozích článků jsme se zaměřili na nové ustanovení občanského zákoníku („OZ“) týkající se výsadby stromů, resp. možnosti omezení jejich výsadby v blízkosti hranice pozemků. V této souvislosti byly předestřeny praktické problémy a podmínky, které je třeba splnit. Dnes si přiblížíme obdobnou situaci ve vztahu ke stavbě v blízkosti hranice pozemků. Dle OZ totiž může vlastník pozemku, který pro to má rozumný důvod, požadovat, aby se soused zdržel zřizování stavby na sousedním pozemku v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Soused se tak znovu ocitá v situaci, kdy lze zasáhnout do jeho vlastnického práva a v tomto ho omezit.

Imise – hluk z pozemní komunikace

Zákon stanoví, že vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Tímto pronikáním účinků z jedné nemovitosti na nemovitost druhou pak rozumíme imise. Dnes si přiblížíme obtěžování hlukem vyvolaným provozem na pozemní komunikaci z pohledu soudní praxe.

Nenávistné projevy v kyberprostoru IV.

Dynamický rozvoj technologií, vznik a následný rozvoj sociálních sítí se projevují prakticky ve všech oblastech našeho života. Sociální sítě nám umožňují být v kontaktu s velkým počtem osob, kterým jsme tak schopni jednoduše sdělit určité informace či názory. Ve svém důsledku se však svou aktivitou na sociálních sítích můžeme vystavit riziku trestní či jiné odpovědnosti.

Ohrožování výchovy dítěte

V dnešním článku si přiblížíme další z trestných činů, jehož obětí se mohou stát děti (do 18 let). V této souvislosti si představíme zejména skutkovou podstatu trestného činu ohrožování výchovy dítěte dle ustanovení § 201 odst. 1 trestního zákoníku. Jednání pachatele zde totiž může mít nedozírný dopad na řádný tělesný, rozumový, mravní a citový vývoj dítěte.

Další zprávy z regionu