Pozůstalost a tzv. výhrada soupisu

Existence pozůstalosti představuje základní podmínku, od níž se odvíjí právní úprava dědického práva a postavení dědice. Pozůstalostí rozumíme celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. Pozůstalost tak tvoří souhrn všech aktiv (nemovitosti, peněžní prostředky, pohledávky apod.) a pasiv (dluhy apod.)

Dědické právo – vstup do problematiky

Od roku 2014 se s účinností nového občanského zákoníku v oblasti dědického práva změnilo mnohé. Byly zavedeny zcela nové právní instituty a dědické právo se začalo více orientovat na ochranu vůle zůstavitele. Některé instituty mohou mít v případě nevědomosti a s tím související případnou nečinností dědiců mnohdy překvapivý nežádoucí dopad v jejich osobní a majetkové sféře.

Další zprávy z regionu