Pojistný podvod – zamlčení podstatných údajů

Sjednávání různých typů pojistných smluv je vcelku běžnou praxí, ať už jde o pojištění životní, bytu, automobilu apod. V tomto článku upozorníme zejména na tu skutečnost, že osoba sjednávající pojistnou smlouvu by měla mít vždy na paměti, že případné uvedení nepravdivých či hrubě zkreslených údajů, popř. zamlčení podstatných údajů může v konečném důsledku vést k založení její trestní odpovědnosti za trestný čin pojistného podvodu.

Slib odškodnění

Slib odškodnění není v praxi úplně neznámým institutem, přičemž samotní účastníci právního vztahu si často ani neuvědomují, že právě tento využívají. Slib odškodnění se používá zejména v situacích, kdy strany sice budou mít vůli jednat určitým způsobem, ale jedna z nich (příjemce slibu) bude požadovat náhradu újmy, která jí v souvislosti s tímto jednáním, k němuž jinak není povinna, může případně vzniknout (např. při ztrátě cenného papíru).

Rychlost vs. havarijní pojištění

V dnešním článku si na příkladu situace posuzované Nejvyšším soudem ČR (23 Cdo 1016/2019) ukážeme, že přecenění schopností řidiče vozidla, které se nese ruku v ruce s porušením pravidel silničního provozu, může mít zcela zásadní dopad do oblasti hodnocení pojistné události ze strany pojistitele při výplatě pojistného plnění. Překračovat povolenou rychlost se totiž rozhodně nevyplácí.

Další zprávy z regionu