Písemná či ústní forma právních jednání?

V dnešním článku si obecně vymezíme formu právních jednání s možnými dopady na smluvní vztahy. Z pohledu formy rozlišujeme právní jednání provedené ústně, písemně či konkludentně. Občanský zákoník je v tomto směru poměrně variabilní, neboť vycházejíc ze zásady autonomie vůle ponechává každému právo volby ohledně konkrétní formy právního jednání.

Škoda – mimořádná opatření

V současnosti se výrazně do popředí dostává téma náhrady škody v souvislosti s „koronakrizí“ a dopadů mimořádných opatření na jednotlivé osoby. Účelem tohoto článku však není polemika o tom, zdali se při uplatňování nároků na náhradu škody řídit ustanoveními krizového zákona či zákona o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, či vymezit přesný návod, jak v tuto chvíli postupovat.

Zákaz zvyšování nájemného bytů

Někteří ze čtenářů možná zachytili informaci o tom, že dne 23. 4. 2020 vláda ČR vydala nařízení (č. 202/2020 Sb.), kterým se nařizuje cenové moratorium nájemného z bytů. Toto nařízení v jednom, zcela stručném § 2 zakotvuje, že „Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účinnosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného opatření při epidemii zvyšovat.“

Přestupky, příkaz na místě

V dřívějších článcích jsme se zaměřili na některé trestné činy v souvislosti s šířením koronaviru. S ukončením nouzového stavu, při zachování a změně některých opatření pro zabránění šíření koronaviru je vhodné zmínit úpravu některých pravomocí orgánů Policie České republiky a strážníků obecní policie, a to v návaznosti na trestání přestupků. Po konci nouzového stavu jsou totiž ministerstvem zdravotnictví nadále uplatňována mimořádná opatření dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Šíření poplašné zprávy

Dnes si obecně vymezíme trestný čin šíření poplašné zprávy. Skutková podstata tohoto trestného činu je v současnosti hojně diskutována v souvislosti s různými zprávami o původu a vlastnostech koronaviru. Ostatně, nejedná se pouze o zmíněný virus. V informacemi protkané společnosti totiž může mít šíření záměrných nepravd vcelku zásadní dopad na poměrně značnou část osob.

Další zprávy z regionu