Energetika Třinec je bezpečným podnikem

Zvýšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, docílit vyšší úrovně kultury práce a vytvořit podmínky pro zavedení a uplatňování integrovaného systému řízení. To je cílem programu Bezpečný podnik.

Program je nedílnou součástí státní politiky a je zakotven v Národní politice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. Podnikům, které podmínky splní, se uděluje osvědčení Bezpečný podnik.

Prověrka probíhala ve společnosti Energetika Třinec od února do května letošního roku za dodržení všech protiepidemických opatření. Inspektoři z Oblastního inspektorátu práce prověřili nejen systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale i zacházení s nebezpečnými látkami a připravenost na havarijní situace, technická zařízení, dopravu a pracovní podmínky.

Po ukončení prověrky vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Libor Černý konstatoval, že společnost plní všechny požadovaná kritéria stanovená programem Bezpečný podnik. Jedná se již o druhou obhajobu ocenění, které Energetika Třinec získala poprvé v roce 2015.

Toto ocenění nejen prokazuje, že společnost má zaveden systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky kterému docílila vyšší úrovně kultury a bezpečnosti práce, ale prokazuje především funkčnost tohoto systému i ve skutečnosti na svých pracovištích. Splnění všech požadavků programu prakticky naplňuje zásady dát při řízení společnosti stejnou prioritu jak hlediskům ekonomickým, tak bezpečnosti práce, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí.

Obhájení osvědčení je součástí nepřetržitého procesu, který od vedení společnosti vyžaduje, aby v rámci přijatých opatření a řídicích aktů vždy zohledňovalo požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Osvědčení Bezpečný podnik se získává na dobu tří let, kdy po celou dobu je takto oceněná společnost pod zvýšeným dohledem inspektorů bezpečnosti práce.

Chtěl bych poděkovat všem našim zaměstnancům a zástupcům společností Enviform a Třinecké železárny, kteří se svou prací podíleli na získání tohoto ocenění.

Další zprávy z regionu