Energetika Třinec pracuje na snižování emisí

Snižování energetické náročnosti výroby energií a snižování emisí CO2. To jsou dlouhodobé cíle společnosti Energetika Třinec. V letošním roce plánuje společnost dokončit investici, která povede k dalšímu snížení emisí oxidu uhličitého.

Ilustrační foto Energetika Třinec.

Jde o modernizaci s rekonstrukcí zdrojů stlačeného vzduchu na kompresorovně Vodárny 1. Instalováním moderních elektroturbokompresorů dojde ke snížení měrných spotřeb elektrické energie na výrobu stlačeného vzduchu. „Náhradou tří kompresorů dojde ke zvýšení účinnosti o více než 20 % vůči stávajícímu stavu. Investice probíhala za plného provozu stávající kompresorové stanice a byla ukončena v dubnu 2020. Definitivní převzetí investice bude po ukončení garančních zkoušek a kolaudaci,“ vysvětluje ředitel Energetiky Třinec Petr Matuszek.

Nové kompresory budou mít výkonnost 16 000 Nm3/hod. a 2 x 12 500 Nm3/hod. při přetlaku 600 kPa. „Všechny nové elektrokompresorové jednotky budou poháněny asynchronními vodou chlazenými elektromotory. Soustrojí budou osazena moderními řídicími systémy, které budou začleněny do nadřazeného automatizovaného systému řízení výroby stlačeného vzduchu a vod na Vodárně 1,“ doplňuje Petr Matuszek.

Investice je částečně financována z veřejných finančních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to ve výši 30 % uznatelných nákladů.

Boj s uhlíkovou neutralitou v Evropské unii považuje ředitel společnosti za jednu z největších hrozeb, jimž firma musí v současné době čelit. „Proto aktualizujeme strategii společnosti s vazbou na další rozvoj Třineckých železáren pochopitelně s cílem poklesu emisí CO2.“
Třinecké Energetice se díky vyššímu podílu využití koksárenského plynu na Teplárně E2 podařilo od roku 2017 výrazně snížit celkové emise CO2. A to díky úpravě hořáků pro spalování koksárenského plynu na plynovém kotli NK1. „Koksárenský plyn má navíc oproti uhlí poloviční emisní faktor CO2 a dokonce nižší hodnotu tohoto faktoru než zemní plyn,“ podotýká ředitel Matuszek.

Firma také spaluje vysokopecní a konvertorový plyn, který má sice vyšší emisní faktor než uhlí, nicméně jde o druhotný energetický zdroj, který naopak šetří primární palivo. Ke snižování emisí CO2 přispívá i spoluspalováním biomasy na jednom fluidním kotli na Teplárně E3. „V uplynulém roce jsme tímto opatřením snížili nákup povolenek o 4 480 kusů,“ upřesňuje ředitel Energetiky Třinec. V neposlední řadě firma nakupuje certifikovanou zelenou elektřinu, díky níž může být celoročně provozována chemická úpravna vody. A tuto elektřinu dodává také do Třineckých železáren.

Další zprávy z regionu