Povodí Odry zvýší povodňová opatření v Českém Těšíně

Upřesnění dalších kroků souvisejících se zvýšením protipovodňových opatření ve městě na hranici je výsledkem jednání zástupců Povodí Odry s vedením radnice. Opatření proti povodním se budou týkat říčky Ropičanky a potoků Sadový a Rakovec.

Koryto Ropičanky bude připraveno na stoletou vodu. Foto: ba

Protipovodňová opatření na tocích, která se uskuteční letos a v příštím roce, přispějí ke zvýšení ochrany proti povodním z pětileté na stoletou vodu. Projekt realizovaný Povodím Odry odstartoval demolicí silničního mostu přes Ropičanku na Nové Tovární ulici. Jeho stržení bylo nezbytné kvůli zahájení stavebních prací.

„Silniční most přes Ropičanku nebyl dostatečně kapacitní z hlediska odtokových poměrů. Nevyhovoval dokonce ani na pětiletou povodeň, při které dochází k ohrožení majetku podél řeky Ropičanky. Neexistovalo tedy žádné jiné technické řešení než most odstranit. O naléhavosti opatření svědčí povodně z minulosti, kdy blízké okolí bylo pokaždé zaplaveno,“ konstatoval technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Jak dále řekl, stavební práce s předpokládanými náklady ve výši kolem 30 milionů korun, které budou hrazeny z dotace ministerstva zemědělství a z vlastních zdrojů Povodí Odry, budou spočívat ve výstavbě hrází, opěrných zdí, úpravy toků a odvodnění na vše třech přítocích Olše – Ropičance, Sadovém potoku a Rakovci.

Nyní probíhá výběr zhotovitele v kompetenci Povodí Odry. Po uzavření smlouvy se zhotovitelem dojde v nejkratším možném termínu k jednání všech zúčastněných stran. „Cílem je optimalizace stavebních postupů, aby co nejméně zatěžovaly běžný provoz v těchto lokalitách a proběhly v co nejkratším možném termínu. Na základě jednání město zváží umístění provizorní lávky pro pěší a cyklisty,“ pokračoval Břetislav Tureček.

„Uvědomujeme si, že tato situace bude pro některé občany na přechodnou dobu nekomfortní především v souvislosti s demolicí mostu na Nové Tovární ulici. Pokud nám to umožní rozvrh prací zhotovitele, na nezbytně nutnou dobu tam umístíme provizorní lávku. Po ukončení prací najdeme pro přemostění Ropičanky trvalé řešení,“ předeslala starostka českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Další zprávy z regionu