Ropice bude oceňovat významné osobnosti

Lidem, kteří se mimořádnou měrou zasloužili o rozvoj Ropice, může obec jako výraz uznání či úcty udělit čestné občanství. Vyznamenávat bude i osobnosti a kolektivy, které mimořádným způsobem ovlivnily dění v Ropici. Těm věnuje cenu obce.

Foto: ab

Pravidla pro udělování čestného občanství a ceny obce ropičtí zastupitelé odsouhlasili na červencovém zasedání. Schválili také, že na obecní slavnosti Ropické zakončení léta 7. září bude čestné občanství uděleno Izidoru Halamovi.

„Pan Izidor Halama měl letos 90 let. Zasloužil se o osamostatnění obce, o její rozvoj už v době, kdy byla Ropice součástí Třince, a pak také z pozice místostarosty, když už byla samostatnou obcí,“ uvedla starostka Uršula Waniová.

Podle směrnice je udílení čestného občanství výrazem uznání za mimořádné zásluhy o obec, zvláštním projevem úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k Ropici, či zvláštním projevem úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických či kulturních hodnot.

„Příští rok máme dvacet let samostatné obce. Chci vás požádat, abyste pouvažovali a vytipovali osobnosti pro udělení Ceny obce Ropice,“ obrátila se starostka na zastupitele.

Doplnila, že cenu obce je možné udělit jednotlivcům, firmám nebo kolektivům za to, že mimořádným způsobem ovlivnili veřejné dění v obci, případně se významně zasloužili o propagaci obce v celostátním nebo mezinárodním měřítku, a to v oblasti kultury, výchovy a vzdělávání, sociální a zdravotní oblasti, ve sportu, podnikání, péči o životní prostředí a v dalších sférách veřejného života.

Další zprávy z regionu