Slepé rameno řeky Olše v Písku ožije

Neobyčejně atraktivní místo k odpočinku a k relaxaci přinese vrcholící revitalizace odstaveného ramene řeky Olše poblíž výletiště v Písku.

Klidné místo vybízí k odpočinku. Foto: ba

Pozemky mezi výletištěm a nedalekou čistírnou odpadních vod poblíž venkovní posilovny získala do svého majetku obec. Začala je proměňovat v atraktivní zónu, kterou budou turisté i místní využívat k odpočinku.

Prvním projektem na tomto území je Revitalizace odstaveného ramene řeky Olše. Začíná u sokolovny a táhne se pod svahem až k čistírně odpadních vod Pod Javořím.

„Bývalé koryto toku bylo značně zaneseno sedimenty, které jsme odstranili z hloubky 0,8 až jeden metr, což odpovídá jeho původní úrovni. Součástí obnovy vodního prvku je jeho rozšíření a modelace dna i břehů. Došlo k vytvoření pěti zahloubených tůní situovaných do podmáčeného terénu. Kvůli podpoře biodiverzity zde zůstalo určité množství klestů, pařezů a kmenů, které budou sloužit jako plazník. Firma vybudovala dvě zídky skládané z lomového kamene nasucho.  Díky technologii bez použití jakéhokoliv pojiva jsou mezi jednotlivými kameny mezery vyhledávané drobnými živočichy,“ poukázala starostka Písku Věra Szkanderová.

Jak dále zmínila, zvláštní přístup si vyžádalo vybudování tůněk. „Jelikož se v lokalitě vyskytují vzácné rostliny a chránění živočichové, tůňky jsme mohli vytvořit v termínu od poloviny srpna do půlky listopadu tak, jak nám umožnilo získání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, kterou uděluje krajský úřad,“ zdůraznila starostka Písku.

V současné době pokračuje výstavba stezky pro pěší. Ta je z kameniva a zčásti jako dřevěný prkenný chodník. Celý projekt bude doplněn vrbovým tunelem, mobiliářem a herními prvky. Proměna prostranství v sousedství sokolovny by měla být ukončena do konce února příštího roku.

Další zprávy z regionu