„Za sražení chodce často mohou hrátky s telefonem“

Minimálně dva chodci zemřeli a další čtyři byli zraněni od počátku letošního roku následkem srážky s autem. Proč k nehodám dochází, odpověděl vedoucí odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Petr Štencel.

Chodci jsou zranitelnými účastníky silničního provozu. Ilustrační foto: fm

Čím si vysvětlujete fakt, že nehod chodců sražených automobily přibývá?
Jelikož je současná doba poněkud uspěchaná, řidiči i chodci mnohdy ve spěchu nevěnují pozornost provozu na pozemních komunikacích. Chodci nevyužívají přechodu pro chodce a místa k tomu určená, nejsou dostatečně viditelní, nenavážou s řidičem oční kontakt a spoléhají na to, že řidič před přechodem vždy zastaví. Řidiči se pak častěji nevěnují řízení vozidla a nesledují dění kolem sebe.

Jaké jsou nejčastější příčiny dopravních nehod, kdy dojde ke sražení chodce?
Mezi nejčastější příčiny těchto nehod patří např. nevěnování se řízení, ať už je to nepozornost řidičů, či manipulace s telefonem, a dále také nepřiměřená rychlost.

Jsou tyto nehody častější v tomto ročním období?
Ano. Na četnost dopravních nehod s účastí chodců mohou mít v tomto období vliv faktory jako např. klimatické podmínky, dřívější stmívání a pozdější rozednívání a s tím také související viditelnost chodců.

Chodci mají často pocit, že mají u přechodů pro chodce absolutní přednost. Jak to tedy přesně je?
Ze zákona o provozu na pozemních komunikacích vyplývají pro chodce i řidiče jasná pravidla. Chodci jsou povinni přecházet jen na těchto místech: je-li blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou Přechod pro chodce, Podchod nebo nadchod.
Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Jakmile chodec vstoupí na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Petr Štencel. Foto: PČR

A co přesně platí pro řidiče?
Ten nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. V případě potřeby je řidič povinen zastavit vozidlo před přechodem pro chodce. Řidič také nesmí ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání.

A ještě takovou tu edukační otázku – jak nejlépe chránit své zdraví, když chodím pěšky?
Určitě dodržovat pravidla silničního provozu – vstupovat do vozovky na místech k tomu určených, tedy na přechodech pro chodce, a mimo přechody se zvýšenou opatrností na vhodných místech. Obecně pro bezpečné přecházení platí, že chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.

Před přechodem se prostě zastavte a rozhlédněte se vlevo a vpravo, zda se neblíží vozidlo. Navažte s řidičem oční kontakt a ujistěte se, že vás vidí, pak můžete vstoupit do vozovky. I při přecházení sledujte, zda se neblíží jiné vozidlo, zejména na silnici, kde je více jízdních pruhů. Ve dvou jízdních pruzích ve stejném směru je řidič povinen zastavit vedle vozidla, které dává přednost chodci. Ve druhé polovině vozovky je bezpečnější vyčkat, až řidič jedoucí v protisměru, zastaví. Za snížené viditelnosti, zejména pak mimo obec na neosvětlených komunikacích, má zásadní význam používání reflexních prvků.

Je potřeba, aby si chodci uvědomovali, že jsou zranitelnějšími účastníky silničního provozu. Proto by si neměli přednost vynucovat, i chvilka čekání jim může zachránit život. Řidiči by zase měli být před přechodem pro chodce pozorní. Pokud vidí chodce, měli by zpomalit, aby měli dostatek času zareagovat a zastavit. Platí zásada, že řidiči i chodci by měli být k sobě navzájem ohleduplní a tolerantní.

Další zprávy z regionu