Domovní svoboda a trestněprávní důsledky spojené s její ochranou

V dnešním článku volně navážeme na jeden z článků předchozích, ve kterém jsme se věnovali tomu, jakým způsobem nepřistupovat k vystěhování osoby, jež neoprávněně užívá nemovitost.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zjednodušeně řečeno, při svévolném vystěhování (bez vykonatelného soudního rozhodnutí) neoprávněného uživatele, je nutno vnímat trestněprávní rovinu takovéhoto postupu. Kdo totiž neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, dopustí se přečinu porušování domovní svobody.

Z pohledu trestního práva je chráněna domovní svoboda jak vlastníka, tak uživatele domu, bytu nebo jiné prostory sloužící k bydlení (např. nájemce) a příslušenství k nim náležející (obydlí), a to proti komukoliv. To např. znamená, že se jedná nejen o vlastní bezprostředně obývaný dům, ale i všechny ostatní uzavřené prostory, které tvoří příslušenství domu, jako jsou sklep, ostatní vedlejší místnosti, uzavřený dvůr a přilehlá ohrazená zahrada, jakož i objekty, které se u domu nacházejí a mají povahu uzavřených hospodářských prostor. Neoprávněným vniknutím se pak rozumí nežádoucí, bez souhlasu nebo proti vůli uživatele uskutečněné vejití do domu nebo do bytu, jímž se zasahuje do něčí domovní svobody (nic na tom nezmění ani ta skutečnost, že dotyčná osoba před vniknutím zazvoní na domovním zvonku a upozorní tak na svou přítomnost). Podle ustálené rozhodovací praxe soudů se však ochrana ve smyslu uvedeného přečinu porušování domovní svobody vztahuje též např. na hotelový pokoj, pokoj ve studentské koleji, na svobodárně, v internátu, v ubytovně apod.

Z nedávného rozhodnutí Nejvyššího soudu (7 Tdo 680/2023) také vyplývá, že není podstatné, zdali poškozený má svůj pokoj zamčený či nikoli, neboť ochrana domovní svobody zásadně nezaniká odemčením dveří, a to ani v případě, že by bylo např. jinak pronajímatelem nařízeno zamykání vstupních dveří. Pokud je navíc zjištěno, že pokoj je obydlím poškozeného, kde požívá domovní svobody, není rovněž nijak nutné zjišťovat další parametry právního vztahu, to znamená, zdali má např. poškozený k užívání těchto prostor platný právní titul.

Z výše uvedeného tak vyplývá, že zákon poskytuje poměrně širokou ochranu domovní svobody a každý by si tak měl být vědom toho, že vstoupit do obydlí jiného, bez jeho souhlasu (byť přes odemčené dveře), může vyvolat trestněprávní důsledky.

Další zprávy z regionu