Jaký je rozdíl mezi výpůjčkou a zápůjčkou?

Na první pohled jsou pojmy výpůjčka a zápůjčka velice podobné, nicméně oba smluvní typy se ve svých charakteristických rysech podstatným způsobem liší.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Výpůjčka je vymezena v § 2193 a násl. občanského zákoníku tak, že „smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.“ Půjčitelem je tedy typicky vlastník věci, který umožní jiné osobě, vypůjčiteli, používání věci. Uzavřít lze smlouvu o výpůjčce movité věci (např. auto), ale i smlouvu o výpůjčce nemovité věci (např. garáž). Mezi základní náležitosti smlouvy o výpůjčce patří její bezplatnost a dočasnost. Doba vypůjčení však nemusí být stanovena konkrétním datem, ale může být vázána na objektivně zjistitelnou skutečnost, ze které lze dovodit, kdy výpůjčka skončí (např. můžete vypůjčit sousedovi sekačku do doby, než se mu vrátí jeho vlastní ze servisu). Pokud není doba vypůjčení stanovena, lze hovořit o výpůjčce na dobu neurčitou, přičemž však musí být sjednán účel, pro který se má věc užívat. Po splnění účelu pak musí vypůjčitel věc bez zbytečného odkladu vrátit.

Naproti tomu je zápůjčka definována v § 2390 a násl. občanského zákoníku, který stanovuje, že „přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.“ Zápůjčka tedy vzniká na základě smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci (nejčastěji se jedná o peníze). Vydlužitel se pak po uplynutí sjednané doby zavazuje vrátit zapůjčenou výši s tím, že mohou být sjednány i úroky. Pokud však smlouva o zápůjčce nebude obsahovat žádné ustanovení o úrocích, půjde o zápůjčku bezúročnou. Jedná-li se o nepeněžité plnění zápůjčky (např. písek), pak lze místo úroků sjednat plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu. K uzavření smlouvy o zápůjčce nestačí dohoda stran o jejím obsahu, ale musí dojít k faktickému přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli a teprve přenecháním předmětu zápůjčky je smlouva uzavřena.

Hlavní rozdíl mezi výpůjčkou a zápůjčkou představuje ta skutečnost, že zatímco na základě smlouvy o výpůjčce se přenechává nezuživatelná věc k dočasnému užívání, přičemž vypůjčitel se nestává vlastníkem vypůjčené věci, na základě smlouvy o zápůjčce dochází k přenechání zastupitelné věci k užití (včetně spotřebování), přičemž vydlužitel se stává vlastníkem předmětu zápůjčky.

Další zprávy z regionu