Náhrada škody – snížení tržní hodnoty nemovitostí

Dle občanského zákoníku se škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu a dále v případech, kdy takováto náhrada není dobře možná nebo žádá-li o to poškozený, též v penězích.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Může však docházet k nejasnostem z toho pohledu, kdy je skutečně nastolen takovýto předešlý stav. I proto již před 5 lety vydal Ústavní soud nález pod sp. zn. II. ÚS 795/16 ze dne 27.4.2017, ve kterém vyslovil názor, že i v případě, kdy dojde k plné opravě věci z jejího funkčního a technického hlediska, nemusí být ani takováto oprava dostatečná co do otázky náhrady škody.

Rozhodnutí bylo tehdy vydáno ve vztahu k problematice poškozených vozidel, které i přesto, že jsou po nabourání opraveny, ztrácejí ve skutečnosti na trhu hodnotu. Navzdory tomu, že je vozidlo z technického, funkčního a estetického hlediska ve stavu, v jakém se nacházelo před havárií, je obtížné jej prodat za stejnou cenu jako vozidlo nehavarované.

Ačkoliv byl již v tehdejším nálezu Ústavního soudu tento závěr formulován obecně, tedy nejen ve vztahu k vozidlům, zůstávala aplikace tohoto rozhodnutí ve faktické rovině stále jen v oblasti náhrady obchodního znehodnocení u havarovaného vozidla.

V letošním roce však Nejvyšší soud vydal již dvě rozhodnutí (sp. zn. 25 Cdo 1548/2020 ze dne 12.4.2022 a sp. zn. 25 Cdo 3210/2020 ze dne 14.9.2022), ve kterých se vyslovil pro možnost přihlédnutí k takovémuto obchodnímu znehodnocení i v případě nemovitostí. I tehdy může nastat totiž stav, kdy dojde ke snížení tržní hodnoty nemovitosti v důsledku poškození vzniklého při škodní události, jež bylo odstraněno a došlo k obnovení technické a funkční hodnoty nemovitosti. V těchto rozhodnutích se opírá např. o názor, že „i po vysušení a odstranění škod u vyplaveného domu mohou přetrvávat obavy potenciálních kupujících například ze vzniku plísní, v důsledku čehož bude snížena jeho tržní hodnota oproti situaci, kdy by ke škodní události nedošlo“. Možnost snížení tržní hodnoty zde přitom nutně nespojuje ani se samotnou škodní událostí, pokud jsou zde i jiné důvody, ze kterých plyne snížení tržní hodnoty dané nemovitosti, např. v případě „vybudování dálnice v blízkosti nemovitosti“. Je zde však nutné, aby mezi takto nastalou skutečností a snížením tržní hodnoty byla prokazatelně příčinná souvislost, tedy aby snížení tržní hodnoty nebylo ve skutečnosti zapříčiněno jinými faktory.

Další zprávy z regionu