Novela zákona o zbraních

Dnem 30. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních. Předmětem této novely je komplexní změna úpravy zbraňového práva v České republice, a především modernizace a zjednodušení zákona o zbraních při současném zachování základních principů práva na držení zbraní.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Hlavním cílem předložené novely je zachování stávajících práv a povinností oprávněných držitelů civilních zbraní a všech osob, které s těmito zbraněmi různým způsobem nakládají, a to při respektování požadavku Evropské unie minimalizovat zneužití legálně držených palných zbraní pro páchání trestné činnosti. Novela se také snaží zabránit budoucímu možnému bezpečnostnímu riziku spojenému s případným přesunem některých doposud legálně držených zbraní do sféry ilegální, potažmo kriminální a tím zajistit stávající i budoucí vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti České republiky, jakož i ostatních členských států EU.

Mezi hlavní změny patří zavedení dvou nových kategorií zbraní, a to kategorie A-I (tzv. zakázané zbraně) a C-I (tzv. zbraně podléhající ohlášení), které dnes tvoří podmnožinu zbraní kategorie B, resp. D; zpřesnění podmínek nabývání vlastnictví, držení a nošení vybraných kategorií zbraní a střeliva a vymezení důvodů, pro které lze žádat o udělení výjimky pro zbraně kategorie A-I; omezení velkokapacitních zásobníků; kontrola a předávání informací mezi držiteli zbrojních licencí a Policií České republiky a mezi členskými státy navzájem a úprava souvisejících správních poplatků.

Mezi další novinky patří například zachování doby platnosti zbrojního průkazu na 10 let (vláda navrhovala zkrácení na 5 let); přesunutí tlumiče hluku výstřelu do kategorie C (a s tím zavedení možnosti vydávání povolení pro jejich nabývání do vlastnictví a držení); zavedení možnosti používání noktovizorů (tzn. zaměřovačů pro noční vidění); úprava úředního zničení zbraně a střeliva; doplnění technickoorganizačních požadavků na střelnice; vyhlášení tzv. zbraňové amnestie (trestnost nedovoleného ozbrojování zanikne u osoby, která bez oprávnění přechovává zbraň nebo střelivo a která je dobrovolně nejpozději ke dni 31. 7. 2021 předá policii) a uložení povinnosti orgánu veřejné moci, který vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či chráněných prostor, aby umožnil jejímu držiteli uložení krátké zbraně.

Tato novela zákona o zbraních je důležitá s ohledem na rozsah, komplexnost a vzájemnou provázanost navrhovaných změn pro všechny subjekty, na které v určité míře může alespoň některá z těchto změn dopadnout.

Další zprávy z regionu