Novinky ve spotřebitelských vztazích – část III.

Minule jsme si již objasnili, v jakých případech se aplikují zákonná ustanovení upravující spotřebitelské vztahy, a zaobírali jsme se některými otázkami, které byly novelizací v oblasti spotřebitelských smluv upraveny.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V dnešním článku na již zmíněné otázky navážeme a představíme si další změny, které novela přináší.

Ta totiž dále upravuje například smlouvy uzavírané telefonicky. Podnikatelé měli při sjednávání smlouvy stanovenu povinnost sdělit spotřebiteli základní údaje o sobě a o účelu prováděného hovoru. Zatímco tyto povinnosti zůstávají i nadále zachovány, je možnost podnikatelů uzavřít tímto způsobem platnou smlouvu nově omezena. Pokud totiž nyní podnikatel sám telefonicky spotřebitele kontaktuje, musí být obsah nabídky učiněné v rámci daného telefonátu spotřebiteli následně potvrzen ještě v textové podobě a samotný souhlas spotřebitele, již není dostačující. Aby byl spotřebitel přijetím nabídky vázán, musí souhlas s ní projevit ještě dodatečně elektronicky nebo podpisem nabídky na listině. Úprava se však týká skutečně pouze situací, kdy podnikatel kontaktuje spotřebitele sám – pokud je to totiž spotřebitel, kdo telefonický hovor iniciuje, pak se výše uvedená úprava neuplatní.

Co se týče smluv uzavíraných mimo obchodní prostory podnikatele, je obecně u těchto smluv, stejně jako u smluv uzavíraných distančním způsobem, spotřebitel oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dní od uzavření smlouvy, resp. od dodání zboží. Tato kategorie smluv uzavíraných mimo obchodní prostory je nově vymezena širším způsobem – spadají sem nově také situace, kdy smlouva samotná je sice uzavřena přímo v obchodních prostorách podnikatele, ale k jejímu uzavření dochází až na základě osobně učiněné nabídky mimo tyto obchodní prostory (v praxi půjde tedy např. o situace, kdy podnikatel spotřebitele osloví na ulici a následně jej zavede do své provozovny). Druhou novinkou je prodloužení doby pro odstoupení od smlouvy na 30 dní namísto původních 14 dní v případech, kdy spotřebitel uzavře smlouvu při podomním prodeji nebo během „výletu“, který podnikatel organizuje za propagačními účely. Pod pojem „výlet“ lze v tomto případě zařadit i takové případy, kdy podnikatel pouze zorganizuje cestu spotřebitele do své vlastní provozovny.

Novela upravuje i řadu dalších záležitosti, na které se zaměříme v příštím a závěrečném díle této série článků.

Další zprávy z regionu