Odstoupení od smlouvy o zájezdu – odstupné; mimořádné okolnosti

Občanský zákoník stanoví, že zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného (storna), jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zákazník má pak právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Mimořádnou okolnost může představovat terorismus, přírodní katastrofa nebo výskyt ohniska závažného onemocnění v cestovní destinaci (např. covid-19).

Vznik/zánik povinnosti zaplatit odstupné při odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu existence mimořádných okolností je mimo jiné poměřován z hlediska časového. To znamená, že pokud zákazník odstoupí od smlouvy „příliš brzy“ před zahájením zájezdu, povinnost zaplatit odstupné ho nemusí minout.

Posouzením takové situace se zabýval Nejvyšší soud (NS) v rámci své rozhodovací praxe (33 Cdo 1553/2022), když hodnotil situaci zákazníků, kteří odstoupili od smlouvy o zájezdu (sjednané na konci roku 2019) ke konci března roku 2020 (tj. za situace, kdy v ČR byla epidemie onemocnění covid-19 na samém počátku). Jejich zájezd se měl uskutečnit v červenci roku 2020. Zákazníci od smlouvy odstoupili s odkazem na to, že ČR a cílová destinace jsou ve stavu pandemie covid-19, přičemž nelze odhadnout, jak dlouho bude tento stav trvat.

NS v tomto konkrétním případě dospěl k závěru, že povinnost úhrady odstupného byla zachována (zákazníci totiž odstoupili od smlouvy více než tři měsíce před zahájením zájezdu, kdy nebylo zřejmé, jaký bude vývoj epidemie covid-19 v následujících týdnech).

NS k tomuto především uvedl, že právo odstoupit od smlouvy o zájezdu vznikne zákazníkovi v okamžiku, kdy lze se značnou mírou pravděpodobnosti uzavřít, že mimořádné okolnosti budou trvat a významnou měrou ovlivní poskytnutí sjednaných služeb či přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Vzhledem k různorodosti možných mimořádných okolností nelze bez zohlednění každého jednotlivého případu určit, kdy nastal před zahájením zájezdu takový okamžik, tj. jedná-li se o lhůtu týdenní, kratší nebo delší; tuto dobu je tak nutno posuzovat v každém jednotlivém případě samostatně. Nelze však připustit, aby zákazník mohl od smlouvy o zájezdu odstoupit bez odstupného ve chvíli, kdy dosud není zřejmé, zda aktuálně nastalé mimořádné okolnosti jsou reálně s to zájezd ve sjednaném termínu ohrozit.

Další zprávy z regionu