Pokuty a body za porušení předpisů silničního provozu v Polsku

Češi bydlící v pohraničí s Polskem do něj často vyráží na nákupy. Polsko se také stává oblíbenou destinací českých turistů. V dnešní době je většina takovýchto přeshraničních cest realizována soukromými motorovými vozidly.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

S ohledem na to, že aktuálním trendem jak v České republice, tak v Polsku, dochází ke zpřísňování sankcí ukládaných za porušení právních předpisů týkajících se silničního provozu, by si měli být řidiči vědomi svých práv a povinností.

Polská právní úprava žádným specifickým způsobem nereguluje ukládání pokut za silniční přestupky spáchané cizinci. To znamená, že čeští občané za přestupek spáchaný v Polsku budou odpovídat stejně jako polští občané, a to jak v rozsahu sazby finanční pokuty, tak i počtu udělených bodů. Výši sazeb pokut za jednotlivé přestupky v silničním provozu si můžete jednoduše ověřit, a to vyhledáním fráze „taryfikator mandatów“ v internetovém vyhledavači.

V případě, že bude řidič s místem bydliště na území Evropské unie přistižen policií při spáchání přestupku v silničním provozu, bude mu vystavena pokuta, a to buď hotovostně, nebo prostřednictvím složenky. Samozřejmostí je už v dnešní době možnost úhrady pokuty na místě platební kartou. K nabytí právní moci pokuty dochází buďto převzetím složenky od policisty a jejím podpisem, nebo úhradou pokuty na místě. S ohledem na výše uvedené, pokud řidič s pokutou nesouhlasí a chce se domáhat svých práv soudní cestou, musí pokutu odmítnout.

V tomto případě policista vyhotoví podání na soud s žádostí o potrestání řidiče. Ve většině případů však odmítnutí pokuty nebývá pro řidiče přínosným, a to hned z několika důvodů.

Zaprvé soudní řízení ve věci přestupku v silničním provozu bude vedeno soudem příslušným dle místa, kde byl řidič policií zadržen, tj. za účelem účasti na soudním jednání bude řidič muset dojíždět nezřídka i stovky kilometrů.

Zadruhé soudy interpretují sazby pokut jiným způsobem, než policie při ukládání pokuty na místě a k částce, kterou je řidič povinen hradit jsou připočítány soudní poplatky. V případě, že řidič neuhájí své stanovisko před soudem, bude nezřídka povinen hradit několikanásobně vyšší částku, než byla částka původní pokuty vystavené policistou.

Je také nutno zmínit polský bodový systém. Maximální počet trestních bodu v Polsku je 24. Trestní body uložené v Polsku se nesčítají s trestními body uloženými v Česku. Po nabytí 24 trestních bodů je řidiči zabaven řidičský průkaz a řidič je povinen se podrobit dodatečným zkouškám odpovídajícím těm v autoškole.

Další zprávy z regionu