Přechod pro chodce – má chodec absolutní přednost?

Provoz na pozemních komunikacích často přináší nepřeberné množství situací, které mohou vést, při absenci dostatečné obezřetnosti, až k vážnému ohrožení zdraví osob. Mezi tyto situace může spadat i chování chodců na přechodech pro chodce a řidičů k přechodům pro chodce se blížících.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V tomto kontextu je vhodné připomenout, že ani na přechodu pro chodce neplatí jakási absolutní přednost chodce či absolutní odpovědnost řidiče za případný střet.

Dle dikce zákona chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, přičemž řidič nesmí ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. V případě potřeby je řidič povinen před přechodem vozidlo zastavit. Situaci střetu vozidla s chodcem na přechodu pro chodce se nedávno věnoval i Nejvyšší soud (7 Tdo 676/2022). V daném případě chodec přecházel, resp. vbíhal na přechod, a to poté, co mu jedno z vozidel dalo přednost. Ke střetu chodce s jiným vozidlem došlo v druhé půli přechodu, kdy řidič vozidla měl zakrytý výhled na část přechodu, a to v důsledku kolony vozidel. Nejvyšší soud (NS) k tomuto zejména uvedl, že chodec chystající se přecházet po přechodu nemůže slepě spoléhat na svou přednost a vůbec nevěnovat pozornost situaci v provozu. Pojem „bezprostředně“ tak musí být vykládán v závislosti na okolnostech, jako jsou oblečení chodce, viditelnost, rozhledové podmínky a zejména rychlost pohybu chodce. Chodec má navíc oproti řidiči tu výhodu, že může zastavit prakticky na místě a vůbec pružněji reagovat na situaci v provozu.

Naopak řidič by se dle NS měl blížit k přechodu pro chodce již z dostatečné vzdálenosti jen takovou rychlostí, která mu zastavení před přechodem umožní (tzn. nespoléhat se na dodržení nejvyšší dovolené rychlosti, ale jet třeba jen tzv. krokem). To platí tím spíše, když řidič nemá o situaci na přechodu a v jeho bezprostředním okolí náležitý přehled a musí tedy předpokládat, že z nejasné situace na přechodu vyvstane potřeba zastavení vozidla. Do svých předpokladů pak musí zahrnout i nezbytnou reakční dobu.

Chodci a řidiči by se tedy především měli chovat ohleduplně, ukázněně a nevykládat si dopravní situaci svévolně ve svůj prospěch. U chodců to mj. znamená, že musí vnímat i to, že pohyb přes přechod budou moci dokončit. U řidičů pak mj. to, že by měli předvídat přítomnost chodce na přechodu, pokud mají na některou jeho část zakrytý výhled.

Další zprávy z regionu