Překážka provozu – náhrada nákladů na odtah – provozovatel

Zákon o silničním provozu stanoví, že kdo způsobí překážku provozu na pozemních komunikací, musí jí odstranit. Pokud tak neučiní, odstraní jí na jeho náklad vlastník pozemní komunikace.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Překážkou se pak rozumí vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost nebo plynulost provozu, tj. typicky nějaký materiál nebo vozidlo ponechané na komunikaci. V případě, že překážku představuje vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista či strážník obecní policie.

Zákon o silničním provozu zároveň stanoví, že vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele. Dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se pak provozovatelem rozumí osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru silničních vozidel zapsána jiná osoba.

Při převodu vlastnického práva k vozidlu však může nastat situace, kdy nedojde k zápisu změny vlastníka, resp. provozovatele vozidla v registru silničních vozidel. Rázem tak mohou vyvstat komplikace. Nejvyšší soud (NS) posuzoval otázku náhrady nákladů za odtah vozidla provozovatelem zapsaným v registru silničních vozidel (dále jen „zapsaný provozovatel“), který však již fakticky s vozidlem neměl nic společného (25 Cdo 1265/2022).

V daném případě bylo odtaženo vozidlo s tím, že příslušný subjekt vymáhal po zapsaném provozovateli náklady na odtah a střežení vozidla. Problémem však bylo, že zapsaný provozovatel toto vozidlo již před nějakou dobou prodal, avšak se mu nepodařilo zajistit součinnost nového vlastníka k přepisu vozidla v registru silničních vozidel. Za běžných okolností je k náhradě nákladů povinen zapsaný vlastník nebo provozovatel; je-li však prokázáno, že zápis v registru neodpovídá skutečnosti, a tím, kdo má vozidlo v právní i faktické dispozici, je osoba odlišná od zapsaného vlastníka či provozovatele, nahradí náklady odstranění vozidla jeho skutečný vlastník a provozovatel.

V této věci však zapsaný provozovatel ještě před odtahem vozidla uzavřel kupní smlouvu s neznámou osobou (vystupující pod falešnou identitou). Ihned poté, co se mu nepodařilo zajistit součinnost nového vlastníka k přepisu, řešil situaci oznámením na Policii ČR. Soudy tak bylo dovozeno, že za specifických okolností, kdy zapsaný provozovatel, mimo jiné, vozidlo nevlastní, fakticky neprovozuje a současně nemůže docílit změny zápisu v registru silničních vozidel, neboť jej nový vlastník de facto podvedl, by bylo v rozporu s dobrými mravy po něm požadovat náklady za odtah a střežení vozidla.

Další zprávy z regionu