Smlouva o dílo II

V minulém článku jsme si obecně vymezili smlouvu o dílo, s tím, že dnes se podíváme na další důležité aspekty, které je nutno brát v potaz.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Těmito aspekty můžeme zmínit již samotné pojmy provedení, předání či dokončení díla. Zákon stanoví, že dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno, přičemž dokončením díla se rozumí okamžik, kdy je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu (to se v zásadě bude lišit podle povahy díla, ať už půjde např. o stavbu rodinného domu, provoz softwarového programu apod.). Provedením díla pak vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla. V tomto směru je nutno zdůraznit, že není-li ve smlouvě sjednáno jinak, vzniká zhotoviteli právo zaplacení ceny díla poté, co bylo dílo předáno objednateli, a to i v případě, že dílo trpí vadami, pokud byla předvedena jeho způsobilost sloužit stanovenému účelu.

Při předání díla je tedy nutno být velmi opatrný a pečlivě zkoumat, zdali bylo dílo zhotoveno s potřebnou péčí, bez objektivně a při náležité opatrnosti zjistitelných zjevných vad, či zda odpovídá zadání objednatele. V návaznosti na to případně učinit výhrady k provedení díla a toto nepřevzít. Pokud totiž objednatel převezme dílo bez výhrad, ztrácí v zásadě možnost domáhat se práva z vadného plnění týkajícího se zjevných vad (to neplatí, pokud jej zhotovitel výslovně ujistil, že dílo je bez vad, popř. objednatele uvedl v omyl lstí). V rámci smluvního vztahu je více než vhodné podrobně popsat vlastnosti díla a jeho parametry tak, aby byla nade vši pochybnost postavena jasná pravidla pro zhotovitele týkající se zhotovovaného díla.

Zákon dále stanoví, že dílo je vadné, neodpovídá-li smlouvě, přičemž zhotovitel odpovídá za zjevné a skryté vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady vzniklé po předání díla zhotovitel odpovídá tehdy, pokud objednatel prokáže, že zhotovitel porušil povinnost vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, popř. povinnost zákonnou.

V případě podstatného porušení smluvní povinnosti má objednatel právo na odstranění vady v podobě dodání nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravou věci, a právo na přiměřenou slevu z ceny díla, či na odstoupení od smlouvy. Objednatel musí sdělit zhotoviteli, jaké právo si zvolil při oznámení vady či bez zbytečného odkladu poté. Při nepodstatném porušení smluvní povinnosti má objednatel předně právo na odstranění vady či na přiměřenou slevu z ceny díla.

Další zprávy z regionu