Spad listí na sousední pozemek

Spad listí či drobných větví na sousední pozemek představuje věčné téma sousedských hovorů, avšak v některých případech může být též důvodem napjaté atmosféry, příp. sousedských rozmíšek. Z pohledu zákona hovoříme v daném případě o tzv. imisích.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Ty především rozdělujeme na imise přímé (zakazuje se je přímo přivádět na sousední pozemek) a nepřímé (pokud vnikají na sousední pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku). Jaký druh imise představuje výše zmíněný spad listí či drobných větví na sousední pozemek?

Rozhodovací praxe soudů se ustálila na tom, že spad listí ze stromů na sousední pozemek je zásadně imisí nepřímou. V každém jednotlivém případě je tudíž nutno posuzovat otázku přiměřenosti zásahu místním poměrům a podstatného omezení obvyklého užívání sousedního pozemku. Pokud se jedná o míru přiměřenou poměrům, tak zde se při posuzování vychází jak z poměrů místních, tak poměrů druhových (např. při obtěžování provozem restaurace se přihlíží jak k poměrům v místě, tak i k poměrům obecně daným při provozu určitého druhu restaurací). Stanovení hranice „nepřiměřenosti“ je pak ponecháno na úvaze soudů. Je tak třeba vždy zvážit, jaká je v dané lokalitě s přihlédnutím k jiným obdobným lokalitám (tj. např. k tomu, zda jde o město, vesnici nebo o pozemky sloužící jen k zemědělskému využití) přiměřená míra konkrétních imisí (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu 22 Cdo 2484/2023).

Dle Nejvyššího soudu pak z pohledu obvyklého užívání nelze např. zcela srovnávat poměry v obytné části průmyslového města, jehož továrny přímo či nepřímo zajišťují zaměstnání pro významnou část obyvatel, s poměry v obci zaměřené na turistiku a rekreaci, i když v obou těchto případech jde o užívání obytných domů.

Při hodnocení míry obtěžování svou roli hraje i to, jakým způsobem vlastník, z jehož pozemku vnikají imise na pozemek sousední, o tento pozemek pečuje. A to ve smyslu předcházení či snižování množství imisí, např. prostřednictvím pravidelné péče o stromy.

Jak bylo výše uvedeno, nepřímé imise v podobě spadu listí či větví na sousední pozemek nemají z pohledu intenzity zásahu ostrou hranici. Vždy bude záležet na konkrétní situaci a podmínkách v daném místě a čase. Na druhou stranu, pokud se jednotliví vlastníci budou chovat ohleduplně a řádně udržovat své pozemky, i imise v podobě spadaného listí či drobných větví na sousední pozemek budou nižší.

Další zprávy z regionu