Správa cizího majetku a odpovědnost za ni

Pod pojem správa cizího majetku je možno zařadit poměrně širokou škálu činností, které řada z nás vykovává zcela běžně během svého života, aniž bychom si mnohdy tuto skutečnost plně uvědomovali.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Porušení zákonem stanovené či smlouvou sjednané povinnosti spravovat či opatrovat majetek, pokud takovým jednáním zároveň je způsobena škoda na cizím spravovaném či opatrovaném majetku, vede přinejmenším k odpovědnosti za takto způsobenou škodu, přičemž může vést i k odpovědnosti trestněprávní. K trestněprávní odpovědnosti se navíc ani nevyžaduje, aby se tím pachatel nebo někdo jiný obohatil nebo získal jinou výhodu.

Povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek mají osoby, které jsou povinny spravovat záležitosti jiných osob, pokud je v tom zahrnuta i povinnost péče o jejich majetek nebo nakládání s ním. Taková povinnost však nemusí být výslovně nazvána jako povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. Podstatné je, že jejím obsahem je to, co je považováno za opatrování či správu cizího majetku. Povinnost proto může být formulována například jako péče o majetek, péče řádného hospodáře, odborná péče, náležitá péče, obhospodařování majetku, nakládání nebo hospodaření s majetkem, právo činit úkony s majetkem, převádět ho, obchodovat s ním, investovat ho atd.

K porušení povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek může dojít zejména konáním, konkrétně takovými dispozicemi s cizím opatrovaným nebo spravovaným majetkem, při kterých škůdce neobdrží do spravovaného majetku odpovídající protihodnotu, např. když prodá cizí majetek za nepřiměřeně nízkou cenu, zatíží jej věcným právem k věci cizí, např. nedůvodně zřídí zástavní právo na opatrovaném nebo spravovaném majetku, dlouhodobě a za nepřiměřeně nízký úrok (nebo zcela bezúročně) půjčí tento majetek jiné osobě, nedůvodně daruje či jinak bezplatně převede majetek na jinou osobu, použije spravovaný majetek k nepřiměřeně rizikovým investicím, pronajme tento majetek za nepřiměřeně nízké nájemné atp. Porušení povinnosti však může spočívat i v opomenutí zvláštní povinnosti konat (např. v podobě neuplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení), v důsledku čehož dojde ke škodě na spravovaném majetku.

Při jakékoli správě cizího majetku je proto namístě zvýšená opatrnost a zodpovědný přístup, neboť v případě porušení povinnosti a vzniku škody vzniká povinnost k její náhradě, případně i odpovědnost trestněprávní.

Další zprávy z regionu