Výchovná opatření

Dnes se budeme věnovat problematice nefunkční rodiny z pohledu výchovných opatření, které má k dispozici orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), příp. soud.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Výchovná opatření nacházejí své uplatnění zejména v situacích, kdy děti vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v záškoláctví, útěcích od rodičů, užívání alkoholu popř. jiných návykových látek apod. Jsou chápána jako preventivní nástroj ochrany, kdy je ohrožen zájem na řádné výchově dítěte, avšak výchovné problémy dítěte nejsou natolik závažné, aby bylo nutno přistoupit k tvrdšímu prostředku, např. v podobě ústavní výchovy.

Samotný OSPOD pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Výchovná opatření by pak v zásadě měla rychle a efektivně reagovat na „vyhrocenou“ situaci v rodině.

Mezi výchovná opatření ukládána OSPODem řadíme napomenutí, a to napomenutí vhodným způsobem, které směřuje vůči dítěti, rodiči, osobě odpovědné za výchovu dítěte, popř. tomu, kdo narušuje řádnou péči o dítě. Dalším opatřením je stanovení dohledu nad dítětem a jeho provádění za součinnosti školského zřízení, příp. jiných osob a příslušných institucí. Za účelem omezení působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, lze dále rodičům, dítěti, nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte uložit zákaz určitých činností, navštěvování určitých míst či akcí. OSPOD může rovněž dítěti, rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu uložit, aby využili odbornou poradenskou pomoc, návštěvu zapsaného mediátora v rozsahu 3 hodin či terapii. Není-li ve věci výchovných opatření činný OSPOD, mohou být tato uložena soudem.

Soud však může přistoupit i k razantnějšímu kroku, a to pokud to vyžaduje zájem dítěte a výše zmíněná výchovná opatření nevedou k nápravě. Tímto krokem je rozhodnutí o dočasném odejmutí dítěte z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. Soud také dítěti zpravidla nařídí, nejdéle na 3 měsíce, pobyt ve středisku výchovné péče nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, příp. ve zdravotnickém zařízení či zařízení pro osoby se zdravotním postižením (to vše za stanovených podmínek). Ve výjimečných případech lze dobu pobytu dítěte v zařízení prodloužit, nicméně, maximální délka trvání tohoto výchovného opatření je 6 měsíců. V případě, že se situace nezlepší, soud rozhodne o dlouhodobějším řešení v podobě svěření dítěte do pěstounské péče či ústavní výchovy (není-li možné dítě vrátit do péče rodičů).

Další zprávy z regionu