Výtržnictví v silničním provozu

S nežádoucím trendem agresivního chování řidičů, zahrnujícím nebezpečné předjíždění nebo vybržďování, se již setkala drtivá většina řidičů. Samotné zpřísnění postihů, které v tomto roce přinesla novela silničního zákona, však není všespásné. Řidiči by si proto měli být vědomi i možných trestněprávních důsledků svého chování.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Svým agresivním jednáním na silnici může totiž řidič v konkrétním případě naplnit znaky skutkové podstaty přečinu výtržnictví. Dle trestního zákoníku se přečinu výtržnictví dopustí ten, kdo se veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí.

Modelovým příkladem budiž věc (4 Tdo 818/2023), které se před časem věnoval Nejvyšší soud (NS). V daném případě byl pachatel uznán vinným též přečinem výtržnictví, jehož se dopustil tím, že svým vozidlem předjel poškozenou řidičku jiného vozidla, následně vozidlo zastavil, vyběhl z něj a začal poškozené, která taktéž vozidlo zastavila, vulgárně nadávat. Jelikož se poškozená ze strachu z pachatele ve vozidle uzamkla, pachatel opakovaně tloukl pěstmi do zavřeného okénka, snažil se otevřít dveře řidiče a opakovaně bil a kopal do dveří vozidla a následně poškodil zrcátko. U poškozené řidičky se pak v důsledku tohoto jednání rozvinula posttraumatická stresová porucha.

Pachatel se své odpovědnosti za přečin výtržnictví snažil zprostit mimo jiné tvrzením, že neútočil na řidičku, nýbrž na vozidlo. Toto mu však nebylo nic platné. Dle NS se výtržností rozumí takové jednání pachatele, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a pořádek a je pro ně typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k zásadám občanského soužití. Přitom může jít nejen o fyzické, ale také o psychické násilí, které zároveň nutně nemusí spočívat pouze v přímém útoku na tělesnou integritu jiné osoby, ale může být namířeno i proti věcem. Za napadení jiného se pak považuje nejen fyzický útok proti tělu druhé osoby, ale i zvlášť hrubé a neuctivé vulgární slovní výpady na její adresu.

Jakékoliv projevy agresivního chování nepatří nejen na silnici, ale překračují též rámec obecného kodexu občanské morálky. Tyto mohou mít nedozírné následky. Ohleduplnost a bezpečná jízda by proto měly být mantrou každého řidiče.

Další zprávy z regionu