Závada ve sjízdnosti – olej na vozovce?

Stav pozemních komunikací představuje časté téma mnohých řidičů, kteří se každodenně vydávají vstříc novým dobrodružstvím, ať už je účel jejich cesty ryze pracovní či soukromý. Z pohledu různých nástrah, se kterými se řidiči mohou setkat a řešení následků případných nehod je důležité přiblížit si slovní spojení – závada ve sjízdnosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle zákona o pozemních komunikacích je totiž vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Za závadu ve sjízdnosti, k níž se váže objektivní odpovědnost vlastníka pozemní komunikace za škodu, lze v podstatě považovat místo, které se svou zhoršenou kvalitou výrazně vymyká okolnímu stavu komunikace, a které řidič nemůže předvídat, i když např. přizpůsobí svou jízdu danému stavu komunikace.

Nejvyšší soud nedávno posuzoval kauzu (25 Cdo 183/2021), kdy se vlastník motocyklu domáhal po vlastníkovi pozemní komunikace náhrady škody, neboť v důsledku najetí motocyklu na olejovou skvrnu nacházející se na vozovce, tento havaroval a byl poškozen.

Nejvyšší soud k věci uvedl, a to i s odkazem na svá dřívější rozhodnutí, že při posouzení mezí možností vlastníka komunikace odstranit závadu je třeba zkoumat všechny, které mohly být využity, přičemž vyloučit lze jen ty způsoby zjištění a odstranění závad nebo upozornění na ně, které by se ukázaly být nemožnými. Není tedy rozhodné pouze to, zda lze závadu ve sjízdnosti odstranit a zda k tomu má vlastník potřebné prostředky a nástroje, ať už technické, v podobě osob či jiné, ale také zda má možnost závadu zjistit. Na druhou stranu, ke zproštění odpovědnosti vlastníka zásadně nepostačí pouze prokázání pravidelných kontrol komunikace v četnosti vyžadované zákonem. Navíc, v jiné Nejvyšším soudem posuzované věci tento dovodil, že po vlastnících nelze spravedlivě požadovat, aby denně či zcela nepřetržitě kontrolovali všechna dopravní značení na silnici III. třídy.

Olej na vozovce však není závadou ve sjízdnosti, jejíž vznik by bylo možné předvídat, na rozdíl od závad ve sjízdnosti, které vznikají působením počasí či času. Vlastník motocyklu měl tak v tomto případě smůlu a náhrady škody se nedomohl.

Další zprávy z regionu