Novoroční projev generálního ředitele

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
máme za sebou výjimečně složitý a náročný rok 2020. Rok přelomový, který mnohým z nás změnil žebříčky hodnot a donutil k zamyšlení nad našimi životy. Rok, o kterém se budou pravděpodobně učit naši potomci ve školách.

Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren

Naučili jsme se žít v relativně bezpečném světě bez omezování našich občanských svobod a se širokou nabídkou i dostupností různých služeb. To vše se s příchodem celosvětové pandemie změnilo. Nutnost omezení společenských kontaktů, změna pracovního režimu a přesun značné částí aktivit do on-line prostoru zřejmě už navždy změnily pohled na fungování zažitých sociálních a ekonomických vztahů. Vnímám však pandemii i jako příležitost, abychom si uvědomili, že některé věci mohou fungovat podstatně jinak a jednodušeji.

Také skupina Třinecké železárny – Moravia Steel se v průběhu roku 2020 potýkala s důsledky celosvětové pandemie koronaviru. Dosažené výrobní a finanční výsledky odpovídají možnostem složité situace na trzích odzrcadlené v cenách našich výrobků. Na rozdíl od Číny, která zaznamenala ve výrobě oceli pokles pouze v březnu 2020 a následně se již v květnu vrátila na předchozí úroveň, Evropa stále nedosahuje výrobních výsledků února 2020. Omezování produkce v řadě evropských ocelářských společností má samozřejmě dopad na redukci počtu pracovních míst. Navíc krize zasáhla výrobce oceli v době, kdy musí čelit vysokým cenám vstupních surovin a rostoucímu tlaku výrobců z třetích zemí, kromě Číny také Turecka, Ruska nebo Ukrajiny.

I v této náročné době dokázaly Třinecké železárny vyrobit 2 milióny 575 tisíc tun surové oceli, což je o 67 tisíc tun více než v roce předchozím, ale o 61 tisíc tun méně, než bylo v plánu. Obhájili jsme tímto pozici největšího výrobce surové oceli v České republice, která nám právem patří již od roku 2009.

Chtěl bych proto poděkovat těm zaměstnancům našich výrobních provozů, kteří v průběhu minulého složitého roku poctivě odváděli svou práci, za jejich loajalitu a podporu. Mimořádné poděkování patří v této velmi náročné tržní a také dopravní situaci také našim kolegům z Moravia Steel.

Je bohužel zřejmé, že kladného výsledku hospodaření přes veškeré úsilí nedosáhneme ze samotné výroby. Ke kladným číslům nás díky prozíravé taktice vedení Třineckých železáren i Moravia Steel posunou finanční operace.

Velmi oceňuji to, že i přes veškeré obtíže jsme mohli investovat do rekonstrukce a modernizace výrobních zařízení, a tím bojovat o zachování svého postavení na trhu i v budoucnu. Přestože jsme s ohledem na udržení finanční stability skupiny byli nuceni investice snížit, celkově v minulém roce dosáhly částky 1,4 miliardy korun. K nejvýznamnějším patřily ohřívač větru č. 62, zahájení výstavby nové loupací linky a nové linky pro elektrolytické fosfátování a tažení drátu nebo dokončení automatizace procesů na koksových bateriích. Tady se musím zmínit i o největší investici Energetiky Třinec, kterou byla oprava plynojemu konvertorového plynu.

Každoroční vysoká úroveň investic je zřetelným důkazem naší snahy o zajištění budoucnosti Třineckých železáren pro příští generace. Právě díky těmto již dokončeným rozsáhlým investicím do modernizace naší výrobní technologie a zároveň i do dalšího zlepšování ekologických parametrů stoupá naše konkurenceschopnost. To je nezbytný předpoklad úspěšné budoucnosti každého podniku. Je asi zbytečné říkat, že je to velmi nákladné a že si na to musíme vydělat. Děkuji tedy právě těm zaměstnancům našich výrobních i obslužných provozů a všech spolupracujících útvarů, kteří se dokázali v průběhu náročného roku 2020 zaměřit na konstruktivní řešení problémů.

Za celý uplynulý rok se nám dařilo úspěšně plnit všechny dohodnuté záležitosti zakotvené v kolektivní smlouvě. Průměrný výdělek v roce 2020 byl oproti dohodnuté výši díky odměnám dozorčí rady mírně překročen. Stejně jako v předchozích letech jsme navíc čerpali řadu benefitů, jako jsou rekondiční pobyty, příspěvky na penzijní a životní pojištění, závodní stravování a další.

Třinecké železárny jsou srdcem našeho průmyslového regionu, který je již celou řadu generací spjatý s řemeslnou tradicí a technickým umem lidí. Jsem velmi potěšen vždy, když mohu pozorovat mladou generaci zaměstnanců, která je pro nás zárukou perspektivy našeho werku.

Vážení spolupracovníci,
v posledním kvartálu právě uplynulého roku se sice situace na trzích zlepšila a ceny oceli začaly stoupat, na druhou stranu rostou i ceny vstupů. Budoucí vývoj je tak stálé velmi nejistý. Čeká nás proto další velmi obtížný rok, který bude ve znamení změn nejen v ekonomické a sociální oblasti, ale i v životech nás všech. Jedině naše společné úsilí, vzájemná podpora a pochopení nám může pomoci překonat složité situace, kterým bezesporu budeme muset v letošním roce čelit. Věřím, že v průběhu celého roku se budeme snažit o důsledné naplňování podnikatelských programů všech společností ve skupině Třinecké železárny – Moravia Steel.

V roce 2021 chceme proinvestovat i s dotacemi více než 1,5 miliardy korun. Ke dvěma nejvýznamnějším projektům budou bezesporu patřit generální oprava vysoké pece č. 6 a modernizace ZPO 1. Obnova těchto klíčových agregátů přinese nejen prodloužení jejich životnosti a zlepšení technických parametrů, ale i tolik diskutované snížení produkce emisí skleníkových plynů.

Vážené kolegyně a kolegové,
děkuji Vám za Vaši práci, snahu a podporu, zejména pak děkuji těm, kteří k plnění svých povinností přidávali i obětavost a kreativitu. Zároveň přeji vše nejlepší do nového roku, pevné zdraví, štěstí a spokojenost. Ať nás všechny po celý nový rok provází pozitivní nálada, klid a pohoda!

Další zprávy z regionu