Blahopřání ve světle ochrany osobních údajů

Dnešní článek věnujeme problematice blahopřání k významnému životnímu jubileu obcemi. Nutno říci, že připomenutí významného životního jubilea je významnou a čestnou skutečností, která vede k zušlechtění společenského a kulturního života každé obce.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Ne všichni občané však mají zájem na tom, aby byli mediálními celebritami a jejich věk, popř. další osobní údaje byly uveřejněny prostřednictvím obecních periodik, popř. internetových stránek. Pro tyto případy jsou zde právními předpisy stanoveny určité mantinely, o nichž si dnes povíme.

Předně je potřeba zmínit, že přímo ze zákona vyplývá, že obec může ocenit významné životní události svých občanů, přičemž k získání potřebných informací je oprávněna nahlížet do příslušných informačních systémů evidence obyvatel. K tomu, aby obec mohla například zaslat občanovi adresné blahopřání k narozeninám, využívá z informačních systémů osobní údaje, a to zejména v podobě jména, příjmení, data narození, adresy místa trvalého pobytu oslavenců, novorozenců nebo jejich zákonných zástupců. Zde hraje důležitou roli účel, za kterým jsou tyto informace získávány. Situace se liší, pokud se jedná o zaslání blahopřání obcí konkrétní osobě nebo dojde k uveřejnění informace na „webu“ či v místním tisku.

V tomto směru zaujal Úřad pro ochranu osobních údajů stanovisko týkající se blahopřání jubilantům obcemi. Uveřejnění blahopřání k životnímu jubileu v místním periodiku je v zásadě v pořádku například v případě, kdy se jedná o rubriku „Blahopřání jubilantům“ a je zde mimo slavnostního blahopřání konkrétním jubilantům, zveřejněno i jejich jméno a příjmení. Pokud se však jedná o další potencionálně uveřejnitelné údaje (věk, datum narození, fotografie), měly by tomuto obce i občané věnovat zvýšenou pozornost. Zejména pokud si z jakéhokoliv blíže nespecifikovaného důvodu občan nepřeje uveřejňovat skutečnosti týkající se jeho životního jubilea.

Kromě případu uvedeného výše si tak obec musí vyžádat od občanů souhlas se zpracováním osobních údajů, jestliže se například jedná o zveřejnění fotografie. Občané by na druhou stranu však měli být trpěliví při uplatňování svých případných stížností, když blahopřání k životnímu jubileu obce hrdě považují za svou čestnou povinnost.

Jak již bylo na počátku toho článku řečeno, blahopřání k jubileu představuje milé připomenutí a možnost ohlédnutí se za dosavadním životem oslavence. Nicméně musí být učiněno vždy tak, aby bylo důstojné a nezpůsobilo oslavenci nedůvodnou újmu.

Další zprávy z regionu