Bránění styku druhého rodiče s dítětem – trestněprávní rovina

Rozpad manželského, popř. partnerského soužití představuje poměrně výrazný zásah do rodinného života, resp. výchovy nezletilých dětí. Ne vždy totiž kroky rodičů směřují k naplnění nejlepšího zájmu nezletilých dětí ve smyslu udržení rovnocenného pouta nezletilých dětí k oběma rodičům.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V některých případech pak rodiče mají problém s dodržováním pravidel dle soudních rozhodnutí ve věcech péče a styku s nezletilými dětmi. Často vedeni představou, že druhý z rodičů, kterému, navzdory soudnímu rozhodnutí, upravují styk dle svého uvážení, tj. např. nepředávají nezletilé dítě ve stanoveném termínu, se nebude žádným způsobem bránit. Tato představa je však zpravidla mylná, přičemž rodiče se navíc v odůvodněných případech vystavují riziku spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. To za předpokladu, že opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu o úpravě styku s dítětem se zcela minou účinkem a rodiče svým jednáním maří výkon rozhodnutí.

Opatřeními, které mohou být vůči problematickému rodiči uplatněny v občanském soudním řízení jsou výzva ke splnění povinnosti (soud rodiče vyzve, aby plnil příslušné soudní rozhodnutí, a pro případ, že tak neučiní, poučí ho o možnosti ukládání pokut nebo odnětí dítěte), výkon rozhodnutí o uložení pokuty či odnětí dítěte, aj. K tomu, aby byla naplněna skutková podstata přečinu, se mj. vyžaduje, aby vůči rodiči došlo v občanském soudním řízení alespoň dvakrát k bezvýslednému použití některého z opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních (viz výše); za bezvýsledné použití opatření ve smyslu zákonného znaku předmětného přečinu lze pokládat též doručení dvou zmíněných výzev ke splnění povinnosti (viz také usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 11 Tdo 640/2022). Nutno podotknout, že povahu rozhodnutí, jehož výkon může být zmařen, bude mít i předběžné opatření upravující poměry k nezletilým dětem, včetně styku.

Z výše uvedeného vyplývá, že nad rodiči majícími v úmyslu komplikovat druhému rodiči život tím, že nebudou respektovat soudní rozhodnutí a budou se snažit mimo daný rámec omezovat jeho styk s nezletilým dítětem, visí za splnění určitých podmínek hrozba trestního stíhání.
Zapomenout na staré křivdy a vyvinout maximální úsilí k tomu, aby mezi rodiči došlo k nalezení porozumění, se proto jeví jako nejvhodnější řešení.

Další zprávy z regionu