Je čas podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Zaměstnanci Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj vyjíždí v těchto týdnech za občany do vybraných obcí kraje, aby tam poskytovali informace i tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob a vyplněná přiznání od občanů v obcích osobně přebírali. 

V pondělí 19. března budou lidem k dispozici na radnici v Jablunkově a na obecním úřadu v Hnojníku, 21. března pak na obecním úřadě v Mostech u Jablunkova, a to od 9 do 16 hodin.

Posledním dnem lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 je úterý 3. dubna 2018. Uloží-li však fyzická osoba před uplynutím této lhůty u správce daně plnou moc udělenou daňovému poradci ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 nebo má-li fyzická osoba dle zákona o účetnictví povinnost ověřit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání ve lhůtě do 2. července 2018. Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je daň také splatná.

Poplatníci, kteří dávají přednost osobnímu předání daňového přiznání na podatelnách územních pracovišť finančního úřadu, mohou využít rozšířené úřední hodiny podatelen, a to od 26. března do 29. března od 8 do 17 hodin a v poslední den lhůty 3. dubna od 8 do 18 hodin.

Občané, kteří pobírali v uplynulém roce 2017 pouze příjmy od zaměstnavatelů, mohou i letos využít zjednodušený dvoustránkový tiskopis přiznání k dani z příjmů fyzických osob (podmínkou je, že tito občané neměli jiné druhy zdanitelných příjmů než příjmy ze závislé činnosti).

K podání daňového přiznání však návštěva územního pracoviště finančního úřadu ani osobní předání úředníkovi není nutné. Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daně z příjmů fyzických osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na jejích webových stránkách.

Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu na Daňovém portálu. Vyplnění elektronického formuláře je usnadněno automatickými nápovědami, součty a kontrolami.

V případě, že uživatel aplikace v průběhu vyplňování elektronického formuláře zjistí, že nemá dostatek informací a podkladů pro správné vyplnění daňového přiznání, lze pracovní verzi elektronického formuláře uložit a kdykoliv později se k ní vrátit použitím volby „Načtení souboru“. Vyplňování elektronického tiskopisu lze výrazně urychlit využitím volby „Průvodce“. Umožněn je také tisk vyplněného daňového přiznání.

Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podat daňové přiznání elektronicky, datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Jak daňové přiznání podat elektronicky? Nejsnadněji pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu, ve které je po vyplnění elektronického formuláře nutno učinit jeden z těchto kroků:

• vyplnit a odeslat podání opatřené kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisem,
• vyplnit a odeslat podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
• vyplnit a vložit podání v patřičné struktuře a formátu do své datové schránky, poté prostřednictvím své datové schránky datovou zprávou odeslat správci daně.

Další zprávy z regionu