Datové schránky automaticky pro fyzické osoby?

Datová schránka představuje dle zákona elektronické uložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Tzv. „datovky“ se staly od 1. 7. 2009 důležitým nástrojem elektronické komunikace. Informační systém datových schránek oproti běžné elektronické komunikaci totiž poskytuje záruku uzavřeného systému, který je zároveň velmi efektivní v otázce faktického doručování elektronických dokumentů.

S ohledem na to, že systém datových schránek, resp. datovek se v praxi osvědčil, spolu se vzrůstajícím tlakem na elektronizaci veřejné správy a požadavky moderní „digitální“ doby, bylo v oblasti nastavení datovek v poslední době přijato několik změn. Za jednu ze zásadních novinek lze považovat to, že od 1. 1. 2023 dojde k rozšíření automatického zřizování datových schránek ve vztahu k fyzickým osobám podnikatelům, ale také, k fyzickým osobám nepodnikatelům, tedy běžným občanům. Zřízení datové schránky pro fyzické osoby nepodnikatele bude mít jednu velmi důležitou podmínku, neboť reálně nelze spoléhat na to, že každý občan si bude plně vědom všech aspektů elektronické komunikace a bude k této mít i náležité prostředky. Fyzickým osobám nepodnikatelům tedy bude datová schránka zřízena až poté, co se, zjednodušeně řečeno, přihlásí identifikačním prostředkem do systému veřejné správy (např. se prostřednictvím občanského průkazu s čipem, bankovní identity, či mobilního klíče eGovermentu přihlásí do Portálu občana pro online komunikaci s příslušnými úřady). Možnosti komunikace dané osoby s orgány veřejné moci po zřízení datovky však bude odpovídat i její povinnost datovku lidově řečeno vybírat, neboť datovka se takto stane primárním prostředkem komunikace ve vztahu k dané osobě. I z tohoto důvodu proto fyzickým osobám nepodnikatelům zůstane nadále zachována volba takovou datovku znepřístupnit a komunikovat s orgány veřejné moci stejně jako doposud.

Jako další změnu lze např. zmínit novelu týkající se účinků doručování, kdy se sjednocují pravidla pro veřejnoprávní i soukromoprávní doručování prostřednictvím datovek. V tomto ohledu nutno upozornit zejména na fikci doručení (pokud se tedy osoba nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty). Tato změna u soukromoprávního doručování bude účinná od 1. 2. 2022.

Další zprávy z regionu