Doručování do datové schránky právnické osoby

V návaznosti na judikaturu Nejvyššího soudu ČR v oblasti doručování do datových schránek právnických osob dnes upozorníme na problémy, které mohou být s tímto spojeny.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Nyní k modelové situaci. Právnické osobě (např. společnost s ručením omezeným) je do datové schránky soudem dodán elektronický platební rozkaz. Do této datové schránky se pak přihlásí osoba, která již k tomuto není oprávněna (není jednatelem), nicméně nadále fakticky disponuje přihlašovacími údaji. To má za následek doručení elektronického platebního rozkazu.

Ze zákona plyne, že dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. U právnických osob je k přístupu do datové schránky oprávněn statutární orgán, člen statutárního orgánu nebo vedoucí organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku. Tyto osoby zároveň mohou určit i tzv. pověřenou osobu, která je oprávněna do datové schránky vstoupit, včetně vymezení rozsahu jejího oprávnění.

Vezmeme-li v potaz výše uvedené, tak ve vztahu k závěrům učiněným Nejvyšším soudem ČR je nutné uvést následující. Je odpovědností právnické osoby mít jednoznačný přehled o tom, které osoby mají do datové schránky přístup, včetně nastavení mechanismů pro práci s datovou schránkou. Z pohledu okamžiku doručení elektronické písemnosti je důležité to, zdali se do datové schránky přihlásí osoba, která je osobou oprávněnou ve smyslu příslušného zákona o elektronických úkonech. Soud za daného stavu nezkoumá, zdali dotyčná osoba je statutárním orgánem. Doručuje se totiž právnické osobě, nikoliv statutárnímu orgánu. Klíčová je tedy dispozice s platnými přihlašovacími údaji. Je pak věcí právnické osoby, aby si přihlašovací, resp. přístupové údaje hlídala, příp. obnovila bezpečnostní hesla a zabránila tomu, aby se do její datové schránky přihlásily osoby, jejichž oprávnění už pominulo. Ze zákona zároveň plyne možnost zneplatnit přístupové údaje prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR, a to na základě předchozího oznámení právnické osoby, resp. jejího nového statutárního orgánu.

V této souvislosti lze tedy právnickým osobám doporučit jistou ostražitost při práci s datovými schránkami, a to z pohledu osob, které jsou oprávněny do nich přistupovat, neboť takto se mohou vyhnout nepříjemným situacím při komunikaci s orgány veřejné moci.

Další zprávy z regionu