Informování veřejnosti a projekt „chytré karantény“

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) se nedávno vyjádřil k informacím, které jsou sdělovány veřejnosti o osobách nakažených nemocí COVID-19 a k projektu tzv. „chytré karantény“, a to ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

K dotazu na obsah informací, jež jsou poskytovány ministerstvem zdravotnictví nebo „hygieniky“ veřejnosti o osobách s nemocí COVID-19, popř. obětech, sdělil ÚOOÚ následující odpovědi. To i v reakci na některá nařčení o přílišném detailním popisu jednotlivých osob, který by mohl vést k jejich identifikaci. Předně vymezil, že podmínku dostatečné anonymizace (tj. situace, kdy konkrétní osobu nelze identifikovat) splňuje např. informace o tom, že „osmdesátiletý muž z Prahy kromě nákazy nemoci COVID-19 trpí i plicními potížemi“. Problematická však může být informace o bydlišti pacienta v případě, že se bude jednat o malou obec. A to tehdy, pokud by ke konkrétní identifikaci dané osoby mohly přispět ještě informace z dalších zdrojů.

Ve vztahu k informacím o obětech nemoci COVID-19 se ÚOOÚ vyjádřil tak, že samotné zveřejnění údajů o věku pacientů, případně zdravotních komplikací spojených s jejich úmrtím, není v rozporu s ochranou osobních údajů, přičemž tato se na údaje o zemřelých nevztahuje.

K projektu „chytré karantény“, s níž souvisí i poskytování lokalizačních údajů mobilními operátory a údajů o době a místě užití platebních karet bankami, vydal ÚOOÚ prozatímní stanovisko zejména v tom smyslu, že ke zpracování osobních údajů musí docházet jen v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu (dle mimořádného opatření, maximálně na 6 hodin, pak výmaz či anonymizace). Nicméně, dle zákona o ochraně veřejného zdraví je každý povinen sdělit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na jeho výzvu okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření, a to zejména pro ověření diagnózy a zjištění ohniska nákazy.

V tomto směru se často hovoří o tzv. „vzpomínkovém telefonátu“, kdy osoba v průběhu telefonátu s krajskou hygienickou stanicí uvede nejlépe všechna místa, na kterých se zdržovala v posledních 5 dnech. Osoba by neměla takovýto telefonát, resp. poskytnutí základních informací odmítnout. Nesdělení okolností důležitých pro epidemiologické šetření je totiž považováno za přestupek, kdy pokuta může dosahovat až do výše 3.000.000, – Kč. U poskytování lokalizačních údajů mobilními operátory a bankami je však situace odlišná, kdy je na rozhodnutí každé osoby, zdali souhlas udělí či nikoliv.

Další zprávy z regionu