Jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí – I. část

V minulém vydání jsme čtenáře seznámili s tím, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí, a jakým způsobem dopravní nehodu řešit s policií. Dnes se zaměříme na opačnou situaci, tedy na případy, kdy k dopravní nehodě policie přivolána nebude, a také na vyřizování pojistné události spojené s dopravní nehodou.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Pokud k dopravní nehodě v zahraničí nebude přivolána policie, je nezbytné dopravní nehodu řádně zdokumentovat (pořízení fotografií či videí) a s dalšími účastníky dopravní nehody sepsat společný záznam o této nehodě. Jeho obsahem musí být především údaje o místu a času dopravní nehody, o jejích účastnících a vozidlech, o její příčině, průběhu a následcích. K tomu využijte „Záznam o dopravní nehodě“ (doporučujeme mít vždy ve Vašem vozidle), který oba účastníci dopravní nehody po řádném vyplnění a prostudování podepíší. Záznam o dopravní nehodě obsahuje veškeré údaje, které jsou nezbytné pro řádné zdokumentování dopravní nehody. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských jazykových mutacích, a proto ho využijte, i když dalším účastníkem dopravní nehody bude cizinec. Před samotným oddělením jednotlivých listů (kopií) tohoto dokumentu se přesvědčte, že je řádně vyplněn a podepsán ve všech vyhotoveních včetně uvedení počtu vyplněných bodů (tímto zabráníte případnému neoprávněnému doplnění záznamu druhou stranou). Po oddělení jednotlivých listů již není možné doplňovat další údaje, nebyly by totiž propsány na všechna vyhotovení.

V této souvislosti upozorňujeme na to, že pokud něčemu v uvedených dokumentech nerozumíte, nepodepisujte je. Může se například stát, že se takto nedbalostně zřeknete odškodnění ze strany viníka a jeho pojišťovny. Dokonce se může stát i to, že takto přijmete vinu za celou dopravní nehodu.

Bez zbytečného odkladu pak předejte sepsaný záznam o dopravní nehodě Vašemu pojistiteli. V případě, že viníkem dopravní nehody je druhá strana a Vy neznáte údaje o její odpovědnostní pojišťovně, obraťte se na informační středisko České kanceláře pojistitelů. Budete pravděpodobně vyzváni k doložení důkazů a výše uvedeného záznamu o dopravní nehodě, na základě čehož bude možné vyzvat pojišťovnu viníka k plnění.

Jestliže se stanete v zahraničí účastníkem dopravní nehody, doporučujeme Vám především zachovat chladnou hlavu, myslet zejména na bezpečnost všech účastníků dopravní nehody a postupovat dle výše uvedeného tak, abyste se vyvarovali případným problémům spojeným s úhradou pojistného plnění.

Další zprávy z regionu