Jak řešit neudržovaný sousední pozemek?

Téměř každý z nás někdy narazil na pozemek, který byl značně nevzhledný, zanedbaný, zaplevelený, případně ohrožoval zdraví osob. V tomto článku Vám nabídneme možnosti řešení situace, kdy Vám takovýto pozemek znepříjemňuje život.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V těchto situacích se dostáváme do kolize výkonu vlastnického práva v podobě svobodného rozhodování vlastníka o tom, jak se svým majetkem naloží, a toho, že vlastník není oprávněn užíváním svého pozemku obtěžovat druhé nad míru přiměřenou poměrům.

Primárně je vlastník pozemku povinen si počínat tak, aby užíváním jeho pozemku nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného a jeho pozemek takovou újmu nezpůsobil. O porušení této povinnosti se může jednat například, když vznikne nebezpečí hrozícího sesuvu půdy z nedostatečně zpevněného pozemku, na pozemku je zchátralá stavba, která hrozí zřícením anebo např. starý ztrouchnivělý strom.

Právo také upravuje situace, kdy stav pozemku nebo činnost na něm provozovaná obtěžuje vlastníky sousedních pozemků a omezuje jim pokojné a nerušené obvyklé užívání jejich majetku. Takovýmito rušivými vlivy (tzv. imisemi) ze sousedního pozemku mohou být nadměrný hluk, prach, zápach, ale i např. šíření plevele.

Známy jsou i situace, kdy vlastník nebo uživatel pozemku neudržuje čistotu a pořádek a narušuje tím vzhled obce. V tomto směru je však nutno rozlišovat, že jiné standardy jsou ve vilové čtvrti a jiné např. v průmyslové zóně. Současně ne každá nečistota a nepořádek na pozemku jsou nepřípustné – např. krátkodobé umístění stavebního materiálu nebo suti z probíhající stavby či rekonstrukce zpravidla nejsou důvodem k výtkám.

Pokud v uvedených případech nepostačí domluva s vlastníkem pozemku, pak je možno domáhat se zjednání nápravy podáním podnětu k obecnímu úřadu, který může věc prošetřit v tom směru, zda nedochází ke spáchání přestupku. V případech, kdy Vám hrozí újma, se můžete obrátit na soud s žalobou na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy; v situaci, kdy se chcete bránit proti narušení pokojného stavu nebo kdy jste sousedem obtěžováni nad míru přiměřenou poměrům, je Vám k dispozici tzv. sousedská žaloba, kterou se můžete domáhat, aby bylo žalovanému uloženo zdržet se jednání, kterým rušivé vlivy vznikají, nebo aby bylo uloženo obnovení původního stavu, jestliže už došlo ke vzniku škody.

Další zprávy z regionu