K povinnosti řidiče sledovat dopravní značení

Sdělovací prostředky tu a tam přinesou informaci týkající se problematiky nadužívání dopravního značení, zejména pak ve větších městech, což má pak neblahý vliv na přehlednost a bezpečnost dopravy.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V některých případech pak dochází k tomu, že je řidičem zpochybňována jeho odpovědnost za přestupek spáchaný tím, že se neřídil příslušným dopravním značením (včetně přechodné úpravy).

Z rozhodovací praxe soudů především vyplývá, že dopravní značení způsobilé zavázat řidiče k dodržení jeho obsahu je pouze takové, které je dobře čitelné, přehledné, nezaměnitelné s jiným a dává možnost se s jeho obsahem seznámit. Tato teze má však své limity a nelze ji aplikovat čistě mechanicky.

Jako příklad nám může posloužit rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS; 6 As 256/2022-26). V posuzovaném případě se řidič dopustil přestupku tím, že ve specifikovaný čas a na určeném místě neoprávněně stál v úseku platnosti přenosné svislé dopravní značky – zákaz zastavení. Řidič v rámci své obrany namítal mimo jiné to, že při příjezdu k parkovišti pro něj nebylo příslušné dopravní značení viditelné, a že nebylo jeho povinností obcházet parkoviště a kontrolovat, zda parkování není dočasně omezeno.

NSS měl však jiný názor. NSS zejména uvedl, že řidič v dané věci již po průjezdu křižovatkou a při provádění vlastního parkovacího manévru mohl a měl zjistit, že zastavil vedle přenosného dopravního značení. Právě vzhledem k vlastnímu umístění dopravní značky a místu zaparkování vozidla se řidič mohl a měl s dopravní značkou a jejím obsahem bez jakýchkoli obtíží při zachování náležité míry pozornosti a koncentrace seznámit. Je tedy nutno rozlišovat situace, kdy vozidlo v plném provozu a vysoké rychlosti jede po pozemní komunikaci, a řidič tak má pouze omezený časový úsek na vyhodnocení dopravních značek, od situací, kdy řidič zaparkuje vozidlo v těsné blízkosti dotčeného dopravního značení, které při zachování náležité pozornosti a koncentrace mohl a měl zaznamenat.

Dle NSS je pak řidič motorového vozidla rovněž povinen mít situaci v provozu, tj. včetně okolních vozidel a dopravního značení, neustále pod kontrolou, když účast na silničním provozu vyžaduje vysokou míru pozornosti a koncentrace, která překračuje hranici jízdního pruhu, v němž se účastník provozu pohybuje, přičemž účastník provozu je povinen si všímat nejen samotné pozemní komunikace, ale rovněž jejího okolí.

Další zprávy z regionu