Kácení dřevin

Jak praví přísloví, když se kácí les, lítají třísky. Když se kácí strom, mohou však krom třísek létat také pokuty. Kácení dřevin, které rostou mimo les je totiž upraveno zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který kácení podmiňuje vydáním povolení ke kácení dřevin.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

To vydává – po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin – orgán ochrany přírody (těmi jsou s výjimkou některých zvláště chráněných území, jako jsou národní parky, přírodní rezervace, atd. obecní úřady). V rámci povolení ke kácení dřevin Vám přitom může být také uložena povinnost provést náhradní výsadbu, která však může proběhnout již na jiném pozemku. Alternativou k této výsadbě je zaplacení odvodu do rozpočtu obce, který bude využit na zlepšení životního prostředí.
Z povinnosti obstarat si ke kácení dřevin povolení však existují také výjimky. Povolení ke kácení dřevin ani náhradní výsadba nebudou nutné za předpokladu, že tyto dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku, zejména v následujících případech:

– jedná se o dřeviny, které mají ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene do 80 cm,
– jedná se o ovocné dřeviny, které rostou na pozemcích v zastavěném území, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří (mezi ovocné stromy jsou přitom řazeny mimo jiné také líska obecná nebo ořešák vlašský).

Zpravidla se však kácení dřevin provádí v období vegetačního klidu.
Dále například v případě, že je stavem dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li tímto stavem vznik škody značného rozsahu (zohledňují se i rizika na kulturních památkách atp.), nemusí být získáno povolení ke kácení, nicméně, o pokácení dřeviny bude nutné orgánu ochrany přírody podat oznámení do 15 dnů od provedení kácení.
V hraničních případech lze obecně pro lepší důkazní situaci doporučit zdokumentování stavu dřeviny před jejím pokácením. V případě jejího protiprávního pokácení bez povolení může být totiž uložena pokuta až do výše 20 tisíc korun, při pokácení celé skupiny dřevin pak dokonce až do výše sta tisíc korun.
Dále je také vhodné předestřít, že na některé dřeviny se může vztahovat zvláštní ochrana. Zde se bude jednat kupříkladu o chráněné druhy dřevin nebo o památné stromy.
Upozorňujeme však na to, že pokud strom rostoucí na vašem pozemku způsobí třetí osobě škodu, bude se jednat o porušení vaší prevenční povinnosti a za škodu způsobenou případy, jako je pád stromu, pak budete odpovídat vy.

Další zprávy z regionu