Koronavirus, péče o dítě, výživné

Témata koronaviru, počtu nakažených osob, přijatých zákazů, omezení a doporučení včetně důsledků s nimi spojených, se staly ústředním motivem celospolečenské diskuze.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Nouzový stav a přijatá opatření zasahují podstatnou měrou i do rodinných vztahů, resp. do realizace péče o dítě, styku a hrazení výživného. Přestože nastalá situace přináší zvýšené nároky na rodiče v otázce výchovy a vzdělávání dětí či na silnější psychickou odolnost dětí i rodičů, stále je zde určité procento osob, které se snaží využít nouzového stavu k tomu, aby například vyloučily styk dítěte s druhým rodičem, popř. jinak mu kontakt s rodičem ztížily.

Nutno podotknout, že současnost si po rodičích žádá mnohem větší dávku uvědomění, empatie, racionálního přístupu a spolupráce, než tomu bylo dříve. I v době stavu nouzového totiž zůstávají v platnosti všechna soudní rozhodnutí týkající se péče, styku a placení výživného. Rodiče by měli samozřejmě zvážit všechna rizika spojená s cestováním a předáváním dětí, dodržovat zvýšenou hygienu a sdělovat si všechny informace s ohledem na minimalizaci nebezpečí. Je vhodné doporučit využívat v mnohem větší míře i prostředky komunikace na dálku jako je videokonference apod. Pouhý ničím nepodložený odkaz na nouzový stav nebo nákazu koronavirem nesmí být zneužíván pro vyloučení druhého rodiče ze styku s dítětem. Zde se znovu projevuje ten fakt, že děti by neměly být brány jako „rukojmí“, přes které si rodiče vyřizují své účty.

Dalším problémem může být placení výživného ve chvíli, kdy u povinného rodiče objektivně nastane výpadek příjmů či jejich podstatné snížení v důsledku trvání opatření. Ani tehdy však povinnost placení výživného nezaniká. Povinný rodič by tak měl v první řadě zvážit, zdali je schopen výživné platit v plné výši. Pokud ne, měl by informovat druhého rodiče o své situaci a pokusit se s ním v této krizově době dohodnout, že bude dočasně platit výživné v mírně snížené výši, a to po nezbytně nutnou dobu, než se jeho situace stabilizuje a bude opět schopen výživné hradit ve výši plné. Pokud by však situace ohledně sníženého příjmu povinného rodiče byla dlouhodobého charakteru, měl/mohl by přistoupit k podání návrhu na snížení výživného.

Závěrem zbývá dodat, že současný vypjatý stav za nějakou dobu skončí. Rodiče by si tak měli hlavně uvědomit, že jakékoliv obstrukce a nepříjemnosti učiněné vůči tomu druhému za tohoto stavu, pro ně mohou mít znatelně negativní dopady při dalším rozhodování soudů ve věcech péče, styku či výživného.

Další zprávy z regionu