Na Slovensku budou zastavovány „staré exekuce“

Dnešní příspěvek je určen všem, kteří vymáhají své pohledávky za dlužníky na Slovensku. Dne 31. 7. 2019 byl ve Zbierce zákonov Slovenskej republiky publikován zákon č. 233/2019 Z.z., o ukončení niektorých exekučných konaní, který bude účinný od 1. 1.2020. Jedná se o právní předpis se zásadními dopady. Jeho cílem je ukončení exekucí zahájených před 1. 4. 2017 a vedených dle předpisů účinných do 31. 3. 2017, které zároveň označuje jako tzv. staré exekuce.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Zákon zakotvuje čtyři důvody pro ukončení staré exekuce, tj. a) uplynula rozhodná doba 5 let trvání exekuce a nejedná se o výjimku, b) oprávněný nebo povinný zanikli bez právního nástupce nebo dědické řízení po oprávněném či povinném bylo zastaveno, protože nezanechal žádný majetek nebo zanechal majetek nepatrné hodnoty, c) zastavení staré exekuce navrhl oprávněný, d) důvod zastavení staré exekuce vyplývá z právního předpisu upravující konkurzní řízení.

V případě, že dojde k zastavení exekuce, exekutor vyhotoví a rozešle vyrozumění o zastavení staré exekuce. Exekutor má nárok na náhradu nákladů, které si z přijatého nebo vymoženého plnění ponechal a paušální náklady ve výši 35 eur, případně zvýšených o DPH. Na jiné náklady exekutor nárok nemá.

Proti zastavení exekuce je oprávněný oprávněn podat exekutorovi námitky, a to do 30 dnů ode dne doručení vyrozumění o zastavení exekuce. Do 30 dní od doručení námitek je exekutor společně s vyrozuměním o zastavení exekuce předá soudu.

Soud může důvodným námitkám vyhovět a vyrozumění o zastavení exekuce zrušit. Jinak rozhoduje o odmítnutí nebo zamítnutí námitek. Pokud nebyly námitky podány, soudní exekutor zašle soudu vyrozumění o zastavení exekuce, a to do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty k podání námitek. Doručením předmětného vyrozumění pak exekuční řízení končí.

Pokud exekutor neoznámí oprávněnému zastavení exekuce v zákonem stanovené lhůtě, pak soud exekutora vyzve, aby tak učinil, jinak soud rozhodne o tom, že došlo k zastavení exekuce a právní mocí tohoto usnesení dojde k ukončení exekuce. Ukončení exekuce exekutor oznámí oprávněnému.

Zákon upravuje podmínky, za nichž je možné podat nový návrh na zahájení exekuce a zároveň stanovuje, že se pohledávka nepromlčí dříve než za jeden rok od ukončení exekučního řízení.

Další zprávy z regionu