Náhrada škody způsobené zvláště chráněnými živočichy

Čas od času k nám doputují zprávy o tom, že se do Beskyd zatoulali vlci nebo medvědi, kteří páchají škody na dobytku. Jak však postupovat v případě, kdy se vlku zachce beránka? S takovými případy naštěstí počítal i zákonodárce, a to v zákoně č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. 

Ilustrační foto: Designed by Freepik

V rámci tohoto zákona se totiž můžeme domáhat náhrady škody, kterou nám způsobí některý z následujících živočichů: bobr evropský, vydra říční, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk a kormorán velký.

Pokud vám tedy některý z těchto živočichů způsobí škodu, máte za splnění zákonných podmínek nárok na náhradu v případě, že se jedná o škodu na: životě nebo zdraví fyzických osob; skotu, prasatech, ovcích, kozách, koních, oslech a jejich křížencích (dobytku); hrabavé a vodní drůbeži, králících a kožešinových zvířatech; pasteveckých psech; rybách; včelstvech a včelařských zařízeních; nesklizených polních plodinách; trvalých porostech; uzavřených objektech; movitých věcech v uzavřených objektech.

Mezi zákonné podmínky pro přiznání nároku zákon řadí např. skutečnost, že se jedná o škodu způsobenou na území České republiky nebo že se nejedná o pracovní úraz.

Pokud jde navíc o škodu na dobytku, musí být dobytek v době vzniku škody v uzavřeném objektu nebo elektrickém ohradníku, případně pod přímým dohledem osoby nebo pasteveckého psa. Drůbež, králíci a kožešinová zvířata pak musí být umístěna v uzavřeném objektu.

V případě vzniku škody je však nutno postupovat rychle. Zákon totiž k samotnému ohlášení škody stanovuje lhůtu pouhých 48 hodin od jejího zjištění. Samotná žádost o poskytnutí náhrady škody se pak podává u příslušného krajského úřadu podle místa, kde ke škodě došlo. Žádost je v případě škody na zdraví nutno podat nejpozději do 2 let. Pokud jde o škodu na zvířatech, lhůta k podání žádosti je kratší, tj. nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvíte, a zároveň nejpozději do 6 měsíců od samotného vzniku škody. U škody na nesklizených polních plodinách, trvalých porostech, uzavřených objektech a movitých věcech v uzavřených objektech je pak lhůta pro podání žádosti o náhradu škody stanovena na 15 dnů od zjištění škody, a současně nejpozději do 6 měsíců od vzniku škody.

Upozorňujeme však, že tento článek neobsahuje kompletní výčet povinností a podmínek týkajících se náhrady škody dle daného zákona. V podrobnostech proto odkazujeme na příslušný zákon.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři

Další zprávy z regionu