Náhradní výživné

Neplacení výživného k tomu povinným rodičem představuje pro převážnou část rodičů poskytujících každodenní péči svým dětem velmi výrazný zásah do jejich majetkové situace. V  době neustále rostoucích životních nákladů toto ještě více nabývá na významu.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Pečujícímu rodiči sice primárně svědčí právo domoci se úhrady výživného prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí, příp. exekuce. Takovýto postup však nemusí vždy skončit kýženým výsledkem (např. v důsledku nemajetnosti povinného rodiče). Na tento neutěšený stav reagoval stát prostřednictvím zákona o náhradním výživném, jehož cílem je zejména pomoci pečujícím rodičům překlenout období, ve kterém se jim výživného ze strany povinného rodiče nedostává.

Na základě zákona o náhradním výživném má nezaopatřené dítě nárok na dávku náhradního výživného za splnění několika podmínek. Těmi jsou:

– Výživné je pro dítě stanoveno na základě rozhodnutí soudu, avšak povinný rodič výživné neplatí vůbec, nebo v nižší částce.

– Dítě musí být nezaopatřené (dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, zejména jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání).

– Nezaopatřené dítě musí mít na území České republiky trvalý pobyt, pokud zákon nestanoví jinak.

– Nezaopatřené dítě musí mít na území České republiky bydliště podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, pokud zákon nestanoví jinak.

– Byl zahájen proces vymáhání dlužného výživného, tj. exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.

Jak již bylo v úvodu naznačeno, poskytnutí dávky náhradního výživného je omezeno, a to jednak její maximální možnou výší, tak i obdobím, po které je vyplácena. Dávka náhradního výživného náleží ve výši stanoveného výživného (resp. ve výši rozdílu mezi tím, co bylo soudem stanoveno, a tím, co nezaopatřené dítě skutečně obdrží), nejvýše však do částky 3 000 korun měsíčně. Pozitivní zprávu pro pečující rodiče přinesla novela zákona o náhradním výživném (od 1. 11. 2023), která původní období (24 měsíců), po které může být dávka vyplácena, prodloužila na celkových 48 měsíců. Díky prodloužení tohoto období tak dle zákonodárce bude pečujícímu rodiči umožněno nadále pokračovat ve standardním vymáhání výživného, spolu s apelem na platební morálku povinného rodiče, včetně celkového přispění k větší finanční stabilizaci rodiny.

Pro další informace k procesu poskytování dávky náhradního výživného a splnění jednotlivých podmínek lze odkázat na Úřad práce ČR, resp. jeho kontaktní pracoviště.

Další zprávy z regionu