Nebraňte nevhodným parkováním hasičům v zásahu

Hasiči denně vyjíždějí k větším či menším požárům v bytových domech. Při většině z těchto zásahů hasičům komplikovaly dojezd na místo události a nejvhodnější ustavení techniky nevhodně zaparkované automobily.

Takto nevhodně zaparkovaná auta bránila průjezdnosti v Jablunkově. Foto: archiv

Málokterý řidič při parkování myslí na to, že nevhodně zaparkovaným vozidlem může ohrozit život svůj nebo svých blízkých. Prioritou je pro řidiče zaparkovat, a to nejlépe co nejblíže svému domovu.

Co ale v případě, že bude potřebovat pomoc? A to nejen od hasičů v případě požáru, ale také při zdravotních potížích od záchranné služby nebo při ochraně svého majetku od policie.

Základní předpoklad k tomu, aby se k vám pomoc dostala včas, je rychlé ohlášení události, bezproblémový dojezd a nejvhodnější ustavení požární techniky na místě události. Automobily zaparkované tak, že neponechají potřebnou průjezdnou šířku vozovky, automobily zaparkované na nástupních plochách pro požární techniku a před nadzemními nebo nad podzemními hydranty brání rychlému a účinnému požárnímu zásahu.

Myslete při parkování na to, že i vy nebo vaši blízcí můžete potřebovat pomoc. Parkujte vždy na k tomu vyhrazených místech a dále respektujte tyto zásady:

 • ponechte trvale volně průjezdnou šířku příjezdové komunikace k objektům, k nástupním plochám a k požárním hydrantům, nejméně 3 metry,
 • neparkujte přímo před vstupem do objektu,
 • neparkujte na nástupních plochách pro požární techniku – tato plocha slouží k ustavení výškové techniky v případě požárního zásahu.
 • neparkujte v těsné blízkosti nadzemních i podzemních hydrantů.

Pomůžeme vám, ale musíme se k vám dostat včas.

Nejčastější problémy se zaparkovanými vozy

 • vozidla jsou nevhodně zaparkovaná a ztěžují nebo znemožňují průjezd hasičské techniky,
 • vozidla parkují v těsné blízkosti požárních hydrantů, a tím znesnadňují jejích použití,
 • vozidla parkují na nástupních plochách, a tím znemožňují použití výškové požární techniky.

Proč nechat průjezdný pruh

 • pro příjezd k objektům je nezbytná šířka příjezdové komunikace minimálně tři metry,
 • hledáním jiné cesty se prodlužuje doba začátku záchrany osob a hasebních prací,
 • jedná se o problém nejen hasičů, ale také dalších záchranných složek.

V tomto případě také hrozí nebezpečí z prodlení, protože hasiči se musí k místu mimořádné události dostat jinou, např. delší trasou.

Proč neparkovat na nástupních plochách

 • nedostatek prostoru brání bezpečnému použití výškové techniky potřebné k záchraně osob z vyšších podlaží,
 • požární zásah trvá déle a je komplikovanější,
 • z důvodu delšího požárního zásahu hrozí větší riziko zranění nebo úmrtí, popř. vyšší materiální škody,
 • fyzické osobě, která omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000 Kč.

Co je nástupní plocha a jak ji poznat

 • zpevněná a odvodněná plocha,
 • nástupní plocha slouží k ustavení výškové techniky v případě požárního zásahu, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele či vést protipožární zásah vnější stranou,
 • nástupní plocha musí být označená dopravní značkou B 29 s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro požární techniku”, popř. “Požární plocha” apod.,
 • nástupní plocha může být využívána i k jiným účelům (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace nebo manipulační plocha), nesmí sloužit pro parkování nebo odstavení vozidel, která by bránila příjezdu a zásahu jednotek požární ochrany.

Proč neparkovat v blízkosti hydrantů

 • vozidlo zaparkované nad podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu brání jeho použití,
 • vodu pro hašení požárů je nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje,
 • dochází k omezení podmínek pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce,
 • fyzické osobě, která znemožní použití hydrantů, může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč.

Další zprávy z regionu