Nedání přednosti v jízdě

Přes trvající mimořádná opatření se závěr roku 2020 opět nesl v hektickém duchu příprav na oslavy vánočních svátků a konce daného roku. To vše také doprovázela každoroční zvýšená nervozita řidičů vozidel na pozemních komunikacích. Vlivem nervozity či podrážděnosti řidičů může dojít k porušení pravidel silničního provozu. V důsledku toho se také zvyšuje riziko vzniku dopravních nehod a nezřídka k těmto bohužel dochází.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Příkladem porušení pravidel silničního provozu může být nedání přednosti v jízdě při jízdě křižovatkou, a to, pokud řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci nerespektuje dopravní značení „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (viz § 20 zákona o silničním provozu). Jestliže dojde k dopravní nehodě a ke vzniku škody, pak při posuzování nároku na její náhradu je nutno vzít do úvahy veškeré okolnosti dopravní nehody, včetně chování jejích účastníků.

Z ustálené rozhodovací praxe soudů totiž vyplývá, že při střetu vozidel je třeba považovat nedání přednosti v jízdě řidičem vyjíždějícím z vedlejší komunikace za podstatnou příčinu dopravní nehody. Naproti tomu jednání řidiče jedoucího po hlavní komunikaci lze za podstatnou příčinu dopravní nehody považovat v případě, že svou povahou (nebezpečností) je srovnatelné či významnější než nedání přednosti v jízdě řidičem vyjíždějícím z komunikace vedlejší. Tak je tomu zejména v situaci, kdy řidič přijíždějící po hlavní silnici překročí výrazně povolenou či přiměřenou rychlost.

Dalším faktorem ovlivňujícím případnou výši náhrady škody, či vznik spoluúčasti na vzniklé škodě, může být i ta skutečnost, že řidič jedoucí po hlavní silnici sice dodrží povolenou rychlost, avšak tato jeho rychlost např. neodpovídá špatným rozhledovým podmínkám v místě dopravní nehody (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 518/2020). Každý řidič je proto povinen své chování přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Na závěr tohoto příspěvku připojujeme přání všeho nejlepšího v novém roce 2021, a to s důrazem na pevné zdraví. Řidičům samozřejmě přejeme spoustu šťastných kilometrů bez nehody.

Další zprávy z regionu