Nemovitosti neznámých vlastníků

Jak jste možná již několikrát letos slyšeli nebo četli, 31. prosince 2023 končí lhůta pro doplnění identifikace „neurčitých“ vlastníků nemovitých věcí zapsaných v Katastru nemovitostí ČR.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Vlastník nemovité věci má být v katastru identifikován u fyzických osob jménem, příjmením, rodným číslem (nemá-li rodné číslo datumem narození) a adresou trvalého pobytu nebo bydliště. U právnických osob se eviduje název, identifikační číslo a sídlo.

Vzhledem k historickému vývoji databáze nemovitých věcí, od roku 1993 spravované ve formě veřejného seznamu s označením Katastr nemovitostí, jsou v katastru u řady nemovitostí evidovány údaje o osobách, které nejsou dostatečně identifikované.

Před deseti lety, když vstoupil v účinnost nový katastrální zákon (přesně k 1.1.2014) bylo v katastru uvedeno 150 000 osob pouze jménem a příjmením, což znamená, že není možné takovéhoto vlastníka dohledat a identifikovat. Neidentifikovaný vlastník pak často tvoří překážku pro nakládání s takovouto nemovitostí, ale také pro nakládání se sousedními nemovitostmi, vývojem infrastruktury a podobně.

Podle ustanovení § 65 odst. 9) katastrálního zákona (z.č. 256/2013 Sb.) nepodaří-li se vlastníka nemovité věci zjistit, pak uplynutím 10 let bude nemovitost z hlediska práva brána jako opuštěná a podle § 1045 odst. 2 občanského zákoníku (z.č. 89/2012 Sb. ) připadne do vlastnictví státu.

Seznamy nemovitostí, kterých se to týká vede Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a jsou zveřejněny jak na jeho www stránkách, tak by měly být na úřední desce obce v jejímž obvodu se nemovitost nachází. ÚZSVM sám vlastní činností dohledává vlastníky a seznamy aktualizuje. V seznamu můžete najít své jméno, jméno svého předka, nebo třeba parcelní číslo pozemku, který užíváte, ale nemáte ho řádně zapsaný v katastru. Pokud k tomu dojde, je zapotřebí kontaktovat ÚZSVM a ke svému vlastnictví se přihlásit. Své tvrzené vlastnické právo je zapotřebí prokázat, případně je nutno prokázat, že jste dědicem nedostatečně identifikovaného vlastníka. V dalším kroku vás ÚZSVM vyzve k tomu, abyste své vlastnické právo uplatnili u katastrálního úřadu návrhem na zápis práv podle dosud nezapsané vkladové listiny nebo u soudu prostřednictvím určovací žaloby.

Další zprávy z regionu