Nenávistné projevy v kyberprostoru IV.

Dynamický rozvoj technologií, vznik a následný rozvoj sociálních sítí se projevují prakticky ve všech oblastech našeho života. Sociální sítě nám umožňují být v kontaktu s velkým počtem osob, kterým jsme tak schopni jednoduše sdělit určité informace či názory. Ve svém důsledku se však svou aktivitou na sociálních sítích můžeme vystavit riziku trestní či jiné odpovědnosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Trestní právo a trestní odpovědnost jsou tzv. ultima ratio – krajním prostředkem, což trestní zákoník vyjadřuje v podobě zásady subsidiarity trestní represe: „Trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ S ohledem na závažnost dopadů trestněprávní odpovědnosti je však záhodno na ni výslovně poukázat.

Typickým trestným činem, jehož skutkovou podstatu je možné naplnit veřejným příspěvkem či komentářem v internetové diskusi či diskuzi na sociální síti, je v tomto ohledu trestný čin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, kdy tento trestný čin zjednodušeně řečeno spočívá právě v hanobení rasy, národa, jazyka, etnické skupiny nebo skupiny osob pro jejich skutečnou či domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, vyznání či politickému přesvědčení.

Dalším typickým trestným činem je trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, který spočívá v jednáních cíleně vytvářejících nenávist vůči těmto osobám. Oba tyto trestné činy obsahují kvalifikované skutkové podstaty, za které lze uložit trest odnětí svobody až na 3 léta, které právě spočívají ve spáchání těchto trestných činů mj. prostřednictvím veřejně dostupné počítačové sítě (internetu) či jiným obdobně účinným způsobem.

V současné době se taktéž lze setkat i s příspěvky na sociálních sítích, jejichž umístění je možné za splnění dalších předpokladů, mj. jejich dostatečně závažné společenské škodlivosti a úmyslu, označit za jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy. Nakonec je nutné zdůraznit, že skutkové podstaty výše uvedených trestných činů počítají s úmyslným zaviněním.

Jakkoliv se trestní odpovědnost uplatní pouze u těch nejzávažnějších úmyslných jednání výše popsaného charakteru, tak nelze v tomto směru doporučit nic jiného, než odpovědný přístup k tvorbě obsahu svých příspěvků a komentářů na sociálních sítích.

Další zprávy z regionu