Neposkytnutí pomoci

Každý se může někdy dostat do situace, která prověří jeho morální hodnoty a schopnost bezprostřední reakce. Tyto situace vznikají často v důsledku přírodních katastrof (povodně, požáry), lehkomyslného jednání některých jedinců či nahodilého výkyvu běžného života (všemožné karamboly, dopravní nehody, apod.). Pokud se dostane jakákoliv osoba, např. vlivem výše uvedené situace, do nesnází, neměli bychom být k tomuto lhostejní, jinak se kromě možného morálního selhání vystavujeme riziku spáchání trestného činu neposkytnutí pomoci.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle trestního zákoníku může být každá osoba, která neposkytne potřebnou pomoc osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, potrestána trestem odnětí svobody až na dvě léta. Jedná se o „úmyslný“ trestný čin, tedy osoba si musí být minimálně vědoma vzniku nebezpečí u jiného, přičemž pomoc neposkytne, ač by jí poskytnout mohla.

Pod pojmem potřebná pomoc si můžeme představit pomoc, která je nutná k odvrácení či snížení nebezpečí smrti či vážného poškození zdraví. Nemusí jít vždy pouze o poskytnutí první pomoci, ale i schopnost zajistit odbornou pomoc v případě, že z jakéhokoliv důvodu daná osoba nemůže první pomoc poskytnout. V zásadě se jedná o využití všech dostupných prostředků, které jsou v dané situaci vhodné.

Případný záchrance ale musí myslet i na své zdraví a nesmí sám sebe vystavit nebezpečí. Při bleskových povodních, kdy došlo k výraznému rozvodnění řek, jsme mohli ve sdělovacích prostředcích pozorovat několik jedinců, kteří se tyto pokusili sjíždět. V případě, že by se tito jedinci začali topit, nespočívá potřebná pomoc v tom, že bychom do rozbouřených vod museli skočit, nýbrž např. v přivolání profesionálních záchranářů, hození lana, klády či čehokoliv jiného, o co by se mohl tonoucí zachytit, apod. Variant pomoci je mnoho a vždy záleží na konkrétní situaci.

Pro osobu v pozici řidiče dopravního prostředku, jež neposkytne pomoc u dopravní nehody, na níž měl účast, má trestní zákoník připravenou speciální skutkovou podstatu se zvýšenou trestní sazbou až do 5 let nebo uložení trestu zákazu činnosti.

Cílem tohoto článku však není hrozit trestními postihy či jinými opatřeními, nýbrž upozornit na to, že každá pomoc je žádoucí oproti pouhému pasivnímu přihlížení či dokonce úmyslnému vyhýbání se jejího poskytnutí, a z toho plynoucích možných trestněprávních následků.

Další zprávy z regionu