Nepřipoutání spolujezdce – spoluodpovědnost

S odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR si dnes připomeneme, jaké důsledky pro spolujezdce při dopravní nehodě může mít nepřipoutání se bezpečnostním pásem, mimo možných vážných zranění.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Dle zákona o provozu na pozemních komunikacích platí, že přepravovaná osoba má povinnost být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo povinně vybaveno. Mimo např. policii, záchranáře nebo hasiče tato povinnost neplatí pro osobu, která tak nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Platnost lékařského potvrzení musí být zároveň časově omezena nejdéle na dobu jednoho roku, pokud se nejedná o zdravotní důvody trvalého charakteru. Takovéto lékařské potvrzení musí mít daná osoba u sebe.

Nyní ve zkratce k soudem posuzované situaci. V daném případě se poškozený bránil snížení náhrady újmy na zdraví, kterou při dopravní nehodě jako spolujezdec utrpěl. Poškozený měl totiž k dispozici platné lékařské potvrzení, z něhož vyplývalo, že nemusí být připoután na místě řidiče a na místě za řidičem. Poškozený tento stav dodržel, když seděl na místě za řidičem. Při dopravní nehodě byl však vymrštěn z vozidla a utrpěl závažná zranění, zejména v důsledku toho, že nebyl připoután. Pro doplnění, spolujezdci vedle řidiče se nic nestalo, na rozdíl od řidiče a ostatních spolujezdců na zadních sedadlech, kteří zranění utrpěli.

Soud však tvrzením poškozeného (v návaznosti na jeho platné lékařské potvrzení) nebyl nakloněn, když došel k závěru, že výjimka nebýt ve vozidle připoután se týkala pouze některých míst ve vozidle, přičemž si poškozený mohl a měl zvolit místo, kde připoután být mohl. Poškozený např. ani neprokázal, že na pro něho vhodných místech seděly při nastupování jiné osoby nebo že by tyto osoby si odmítly s ním místo vyměnit. Tím, že se poškozený nepřipoutal, porušil svou povinnost, přičemž toto porušení bylo jednou z příčin jeho těžkých zranění. Tímto byla založena spoluodpovědnost poškozeného za vznik újmy na zdraví, když bylo dovozeno, že zákonná výjimka se v tomto případě neuplatní. Výše spoluúčasti pak činila 20 % z přiznané náhrady.

Z výše uvedeného a z testů prováděných napříč odborným spektrem vyplývá, že řádné připoutání se bezpečnostním pásem ve vozidle je jedním z klíčových faktorů, které mohou podstatným způsobem snížit závažné následky dopravní nehody. Náhrada za újmu na zdraví (navíc někdy krácená) je vskutku malou náplastí na doživotní zdravotní komplikace a omezení.

Další zprávy z regionu