Novinky v oddlužení II.

Nyní navazujeme na předchozí článek, kde jsme si přiblížili část změn, které nás čekají od 1. června o oblasti oddlužení (osobního bankrotu).

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Úvodem je zapotřebí upozornit na skutečnost, že nově jsou upraveny podmínky, kdy insolvenční soud návrh dlužníka na oddlužení zamítne, a to takto:
–   jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníkovi přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny;
–   jestliže v posledních 5 letech před podáním insolvenčního návrhu byl návrh dlužníka na povolení oddlužení zamítnut z důvodu, že jím byl sledován nepoctivý záměr, nebo jestliže z téhož důvodu nebylo oddlužení schváleno nebo bylo schválené oddlužení zrušeno;
–   jestliže v posledních 3 měsících před podáním insolvenčního návrhu vzal dlužník svůj předchozí návrh na povolení oddlužení zpět.

Tento postup se nepoužije pouze tehdy, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, zejména zadlužil-li se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutým plněním.

Dále si stručně popíšeme nově nastavená kritéria pro splnění oddlužení. Insolvenční zákon vymezuje tři situace či podmínky, kdy lze hovořit o splnění oddlužení:

  1. dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši, to vše při současném respektování pořadí uspokojování pohledávek daného nově insolvenčním zákonem;
  2. dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek. Při posouzení, zda dlužník za 3 roky plnění splátkového kalendáře dosáhl hranice minimálně 60 % nezajištěných pohledávek, bude zohledněna jen suma nepodřízených nezajištěných pohledávek.
  3. po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; uspokojí-li dlužník přihlášené nezajištěné věřitele v míře vyšší jak 30 % (počítáno pouze z nepodřízených nezajištěných pohledávek), má se za to, že své povinnosti řádně plnil.

Novinkou je rovněž možnost insolvenčního soudu rozhodnout o přerušení průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty až na jeden rok. Po dobu přerušení průběhu oddlužení nemusí dlužník plnit svou povinnost splácet.

Nejdůležitější však je brát si půjčky uvážlivě a pouze tehdy, když jsem schopen je splácet. Oddlužení není všelék a rozhodně není „zadarmo“.

Další zprávy z regionu