Obchodní korporace – Bytové družstvo

V tomto článku se naposledy vrátíme k tématu obchodních korporací a představíme si některá specifika právní úpravy bytových družstev.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Pod pojmem bytové potřeby se skrývá zpravidla bydlení v družstevním bytě, užívání družstevních garáží, či získání nemovité věci do majetku bytového družstva.

O družstevní byt se bude jednat v případě, že půjde o byt nebo nebytový prostor, který se nachází v budově, která je ve vlastnictví či spoluvlastnictví bytového družstva, nebo který je ve vlastnictví bytového družstva, a bytové družstvo jej poskytlo do nájmu svému členovi, jenž se sám nebo jeho právní předchůdce podílel na jeho pořízení. Družstevním bytem se rozumí i byt, na jehož pořízení v rámci nemovitosti, která je ve vlastnictví jiné osoby, se člen bytového družstva, který je nájemcem tohoto bytu, nebo jeho právní předchůdce, podílel svým členským vkladem v družstevní bytové výstavbě, a k němuž má bytové družstvo právo odpovídající věcnému břemenu zajišťující jeho členovi právo byt užívat za podmínek stanovených pro užívání družstevního bytu.

Družstevní podíl, který představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v bytovém družstvu, nelze převést na osobu, která nesplňuje podmínky pro přijetí za člena bytového družstva určené ve stanovách bytového družstva. Možnost převádění družstevního podílu na základě smlouvy o převodu družstevního podílu nesmí být žádným způsobem omezena ani vyloučena. Podobně je tomu i u rozdělení družstevního podílu.

A jak to je s družstevním podílem v případě manželství? Obecně platí, že součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden nebo oba manželé společně za trvání manželství, a to s několika zákonnými výjimkami. V případě, že se jeden z manželů stane za trvání manželství členem bytového družstva, družstevní podíl spadá do společného jmění a oběma manželům tak vzniká společné členství manželů v bytovém družstvu. Pokud je s družstevním podílem spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy, vzniká i společný nájem manželů.

V případě zániku manželství je potřeba společné členství v bytovém družstvu vypořádat prostřednictvím vypořádání společného jmění manželů, kde si sami manželé, a v případě jejich neshody soud, určí, komu družstevní podíl připadne. Pokud se manželé nedohodnou ve lhůtě 3 let od zániku společného jmění, družstevní podíl připadne tomu, kdo jej výlučně užívá. Jestliže oba bývalí manželé v družstevním bytě nadále bydlí, tak družstevní podíl připadne do podílového spoluvlastnictví obou bývalých manželů.

Další zprávy z regionu