Obchodní korporace – Družstvo

V minulých článcích jsme se věnovali tématu obchodních společností. Dnes si ještě přiblížíme další z obchodních korporací, kterou je družstvo.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Ze zákonné definice vyplývá, že družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, příp. za účelem podnikání. Právě neuzavřený počet členů přestavuje základní rozdíl mezi obchodními společnostmi, kdy ke změně počtu jejich členů prostřednictvím nejvyššího orgánu je ve valné většině nutná zároveň změna společenské smlouvy, kdežto u družstva tomu tak není. Družstvo musí mít minimálně 3 členy, nicméně pohyb, resp. přijetí nebo odchod dalších členů již nevyžaduje změnu stanov družstva. Tyto změny mají v podstatě vliv na sumu členských příspěvků či početnost členské základny.

Družstvo se zakládá na ustavující schůzi, přičemž té se účastní osoby, které podaly přihlášku do družstva k rukám svolatele. Svolatel vypracovává stanovy družstva a svolává ustavující schůzi. Družstvo pak vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Specifické je u družstva zřízení fyzické informační desky v sídle družstva, aby všichni členové mohli být informováni o podstatných skutečnostech týkajících se družstva. Navíc má družstvo povinnost zpřístupnit některé informace i na svých internetových stránkách, jako např. pozvánku na členskou schůzi.

Pokud se jedná o orgány družstva, tak v družstvu jsou zřizovány v zásadě 3 orgány – členská schůze, která je nejvyšším orgánem družstva, poté představenstvo jakožto statutární orgán, a kontrolní komise, která může vyžadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Představenstvo i kontrolní komise musí mít nejméně 3 členy. V orgánech družstva navíc mohou být zastoupeni pouze členové družstva.

Vzhledem k tomu, že existují družstva s různorodě početnou členskou základnou, zákon stanoví pro družstva s více jak 200 členy možnost zřídit tzv. shromáždění delegátů, které v zásadě funguje namísto členské schůze, a to pokud stanovy družstva nestanoví jinak. Do tohoto orgánu jsou pak voleni zástupci členů družstva.

Na druhou stranu zde můžeme mít družstva, které mají méně než 50 členů a ty označujeme jako družstva malá. U nich se povinně nezřizuje kontrolní komise a místo představenstva může kompetence statutárního orgánu vykonávat toliko předseda družstva.

Další zprávy z regionu