Obchodní korporace – veřejná obchodní společnost

Obecným úvodem jsme v minulém článku nastartovali téma obchodních korporací, přičemž v dnešním článku si přiblížíme základní charakteristiky veřejné obchodní společnosti.

Ilustrační foto: Designed by Freepik

Veřejnou obchodní společností (dále jen VOS) rozumíme dle zákona společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.

Jak již bylo v předchozím článku řečeno, VOS řadíme do kategorie osobních společností, kdy společníci ručí za dluhy takovéto společnosti celým svým majetkem. Zde je nutno podotknout, že i když společník ze společnosti vystoupí, ručí za dluhy společnosti, které zde byly v době jeho účasti, i nadále. Pokud do VOS přistoupí společník nový, tak ručí i za dluhy, které tu byly předtím, nicméně v případě, že by musel věřiteli nějaký dluh uhradit, má právo domáhat se plné náhrady po ostatních společnících. A co víc, společníci ručí za dluhy VOS i po jejím zániku.

VOS musí mít vždy nejméně 2 společníky, bez ohledu na to, zda společníkem je právnická či fyzická osoba. V případě, že by tomu tak nebylo, a ve VOS by zůstal společník pouze jeden, vedlo by to ke zrušení společnosti, resp. k jejímu zániku. Založení společnosti toliko jedinou osobou je možné pouze u kapitálových společností, o čemž se budeme bavit v některém z dalších vydání. Postavení společníků ve společnosti, jejich práva a povinnosti, řeší tzv. společenská smlouva, která je základním dokumentem zahrnujícím fungování celé VOS.

VOS může být založena k podnikatelskému účelu nebo ke správě vlastního majetku. VOS však nemůže být zakládána např. za účelem veřejné prospěšnosti spočívající v dosahování obecného blaha.

Zejména z pohledu ručení společníků a účelu, za kterým může být VOS založena, je tento typ obchodní korporace vhodný zejména pro malé až střední podnikatelské záměry, kdy jednotliví společníci mají vůli se přímo angažovat a zasahovat do všech procesů VOS. Příkladmo můžeme zmínit malé rodinné podniky zaměřené na výrobu tradičních lokálních výrobků, které slouží zejména místním obyvatelům. K naplňování vyšších osobních cílů, velkovýroby, či myšlenky inovativního poskytování nových služeb se jeví jako praktičtější založení spíše společnosti kapitálové.

Další zprávy z regionu